Caliber .50 (Sega Genesis)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Area 1 (Jungle) 4:06 Hiroshi Taguchi, Takashi Suzuki, Zero Yotsumoto, Kenji Yamazaki, Kazuo Okabayashi
  2 Boss Theme 1 1:07 Hiroshi Taguchi, Takashi Suzuki, Zero Yotsumoto, Kenji Yamazaki, Kazuo Okabayashi
  3 Area 2 (Cave) 2:44 Hiroshi Taguchi, Takashi Suzuki, Zero Yotsumoto, Kenji Yamazaki, Kazuo Okabayashi
  4 Area 3 (Desert) 2:13 Hiroshi Taguchi, Takashi Suzuki, Zero Yotsumoto, Kenji Yamazaki, Kazuo Okabayashi
  5 Area 4 (Ruins) 2:17 Hiroshi Taguchi, Takashi Suzuki, Zero Yotsumoto, Kenji Yamazaki, Kazuo Okabayashi
  6 Boss Theme 2 2:15 Hiroshi Taguchi, Takashi Suzuki, Zero Yotsumoto, Kenji Yamazaki, Kazuo Okabayashi
  7 Area 5 (Village) 3:18 Hiroshi Taguchi, Takashi Suzuki, Zero Yotsumoto, Kenji Yamazaki, Kazuo Okabayashi
  8 Area 6 (Underground Base) 2:13 Hiroshi Taguchi, Takashi Suzuki, Zero Yotsumoto, Kenji Yamazaki, Kazuo Okabayashi
  9 Area 7 (Enemy Base) 1:29 Hiroshi Taguchi, Takashi Suzuki, Zero Yotsumoto, Kenji Yamazaki, Kazuo Okabayashi
  10 Staff Roll 1:14 Hiroshi Taguchi, Takashi Suzuki, Zero Yotsumoto, Kenji Yamazaki, Kazuo Okabayashi
  11 (Untitled song #11) 1:45 (Unknown)
  12 Name Entry 2:10 Hiroshi Taguchi, Takashi Suzuki, Zero Yotsumoto, Kenji Yamazaki, Kazuo Okabayashi
  13 Continue 0:14 Hiroshi Taguchi, Takashi Suzuki, Zero Yotsumoto, Kenji Yamazaki, Kazuo Okabayashi
  14 Game Over 0:07 Hiroshi Taguchi, Takashi Suzuki, Zero Yotsumoto, Kenji Yamazaki, Kazuo Okabayashi
  15 Unknown (Sound Test 02) 0:19 Hiroshi Taguchi, Takashi Suzuki, Zero Yotsumoto, Kenji Yamazaki, Kazuo Okabayashi
  16 Unknown (Sound Test 0C) 2:04 Hiroshi Taguchi, Takashi Suzuki, Zero Yotsumoto, Kenji Yamazaki, Kazuo Okabayashi
  17 Unknown (Sound Test 0D) 1:51 Hiroshi Taguchi, Takashi Suzuki, Zero Yotsumoto, Kenji Yamazaki, Kazuo Okabayashi