Zennihon Pro Wrestling 2 (Super Nintendo)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Title 1:18 Iku Mizutani, Kinuyo Yamashita, Hiroyuki Iwatsuki, Haruo Ohashi
  2 Wrestler Profiles 3:52 Iku Mizutani, Kinuyo Yamashita, Hiroyuki Iwatsuki, Haruo Ohashi
  3 Player Select 1:22 Iku Mizutani, Kinuyo Yamashita, Hiroyuki Iwatsuki, Haruo Ohashi
  4 Theme of Giant Baba 2:16 Iku Mizutani, Kinuyo Yamashita, Hiroyuki Iwatsuki, Haruo Ohashi
  5 Theme of Jumbo Tsuruta 3:10 Iku Mizutani, Kinuyo Yamashita, Hiroyuki Iwatsuki, Haruo Ohashi
  6 Theme of Mitsuharu Misawa 2:17 Iku Mizutani, Kinuyo Yamashita, Hiroyuki Iwatsuki, Haruo Ohashi
  7 Theme of Toshiaki Kawada 2:02 Iku Mizutani, Kinuyo Yamashita, Hiroyuki Iwatsuki, Haruo Ohashi
  8 Theme of Akira Taue 2:02 Iku Mizutani, Kinuyo Yamashita, Hiroyuki Iwatsuki, Haruo Ohashi
  9 Theme of Kenta Kobashi 2:17 Iku Mizutani, Kinuyo Yamashita, Hiroyuki Iwatsuki, Haruo Ohashi
  10 Theme of Masanobu Fuchi 1:47 Iku Mizutani, Kinuyo Yamashita, Hiroyuki Iwatsuki, Haruo Ohashi
  11 Theme of Jun Akiyama 2:43 Iku Mizutani, Kinuyo Yamashita, Hiroyuki Iwatsuki, Haruo Ohashi
  12 Theme of Takao Oomori 2:19 Iku Mizutani, Kinuyo Yamashita, Hiroyuki Iwatsuki, Haruo Ohashi
  13 Theme of Joel Deaton 1:43 Iku Mizutani, Kinuyo Yamashita, Hiroyuki Iwatsuki, Haruo Ohashi
  14 Theme of Can-Am Express 2:01 Iku Mizutani, Kinuyo Yamashita, Hiroyuki Iwatsuki, Haruo Ohashi
  15 Theme of The Eagle & The Patriot 2:10 Iku Mizutani, Kinuyo Yamashita, Hiroyuki Iwatsuki, Haruo Ohashi
  16 Theme of Johnny Ace 1:55 Iku Mizutani, Kinuyo Yamashita, Hiroyuki Iwatsuki, Haruo Ohashi
  17 Theme of Dan Spivey 2:17 Iku Mizutani, Kinuyo Yamashita, Hiroyuki Iwatsuki, Haruo Ohashi
  18 Theme of M.V.C 3:17 Iku Mizutani, Kinuyo Yamashita, Hiroyuki Iwatsuki, Haruo Ohashi
  19 Theme of Stan Hansen 4:01 Iku Mizutani, Kinuyo Yamashita, Hiroyuki Iwatsuki, Haruo Ohashi
  20 Giant Baba's Evaluation 2:29 Iku Mizutani, Kinuyo Yamashita, Hiroyuki Iwatsuki, Haruo Ohashi
  21 Congratulations! 0:09 Iku Mizutani, Kinuyo Yamashita, Hiroyuki Iwatsuki, Haruo Ohashi
  22 Staff Roll 2:58 Iku Mizutani, Kinuyo Yamashita, Hiroyuki Iwatsuki, Haruo Ohashi