Yoshi's Safari (Super Nintendo)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Nintendo Logo 0:01 Yasushi Tokunaga, Yoshiki Nishimura, Miyuki Uemura
  2 Title 1:01 Yasushi Tokunaga, Yoshiki Nishimura, Miyuki Uemura
  3 Opening 0:54 Yasushi Tokunaga, Yoshiki Nishimura, Miyuki Uemura
  4 Aim Set 0:27 Yasushi Tokunaga, Yoshiki Nishimura, Miyuki Uemura
  5 Stage Select 0:59 Yasushi Tokunaga, Yoshiki Nishimura, Miyuki Uemura
  6 Stage Start 0:02 Yasushi Tokunaga, Yoshiki Nishimura, Miyuki Uemura
  7 Grass Land 1:14 Yasushi Tokunaga, Yoshiki Nishimura, Miyuki Uemura
  8 Mushroom Land 1:00 Yasushi Tokunaga, Yoshiki Nishimura, Miyuki Uemura
  9 Pipe Island 0:52 Yasushi Tokunaga, Yoshiki Nishimura, Miyuki Uemura
  10 Crescent Beach 1:20 Yasushi Tokunaga, Yoshiki Nishimura, Miyuki Uemura
  11 Crescent Underwater 1:05 Yasushi Tokunaga, Yoshiki Nishimura, Miyuki Uemura
  12 Spirit Mountain 1:25 Yasushi Tokunaga, Yoshiki Nishimura, Miyuki Uemura
  13 Grand Bridge 1:16 Yasushi Tokunaga, Yoshiki Nishimura, Miyuki Uemura
  14 Floating Castle 1:22 Yasushi Tokunaga, Yoshiki Nishimura, Miyuki Uemura
  15 Hot Chocolate Cave 1:28 Yasushi Tokunaga, Yoshiki Nishimura, Miyuki Uemura
  16 Ghost Mansion 1:28 Yasushi Tokunaga, Yoshiki Nishimura, Miyuki Uemura
  17 Dark Islands 1:00 Yasushi Tokunaga, Yoshiki Nishimura, Miyuki Uemura
  18 Mid Stage Boss 1:45 Yasushi Tokunaga, Yoshiki Nishimura, Miyuki Uemura
  19 Invincible 0:27 Yasushi Tokunaga, Yoshiki Nishimura, Miyuki Uemura
  20 Stage Boss 0:34 Yasushi Tokunaga, Yoshiki Nishimura, Miyuki Uemura
  21 Bowser's Castle 0:56 Yasushi Tokunaga, Yoshiki Nishimura, Miyuki Uemura
  22 Last Boss 1:03 Yasushi Tokunaga, Yoshiki Nishimura, Miyuki Uemura
  23 Crystal 0:02 Yasushi Tokunaga, Yoshiki Nishimura, Miyuki Uemura
  24 Stage Clear 0:04 Yasushi Tokunaga, Yoshiki Nishimura, Miyuki Uemura
  25 Yoshi 0:01 Yasushi Tokunaga, Yoshiki Nishimura, Miyuki Uemura
  26 High Score 0:50 Yasushi Tokunaga, Yoshiki Nishimura, Miyuki Uemura
  27 Ending 1:31 Yasushi Tokunaga, Yoshiki Nishimura, Miyuki Uemura
  28 Game Over 0:03 Yasushi Tokunaga, Yoshiki Nishimura, Miyuki Uemura