Ys V (Super Nintendo)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Lost Kingdom (part 1) 2:10 Mieko Ishikawa, Naoki Kaneda, Satoshi Arai, Atsushi Shirakawa, Masaru Nakajima
  2 Lost Kingdom (part 2) 2:41 Mieko Ishikawa, Naoki Kaneda, Satoshi Arai, Atsushi Shirakawa, Masaru Nakajima
  3 Digest 1:02 Mieko Ishikawa, Naoki Kaneda, Satoshi Arai, Atsushi Shirakawa, Masaru Nakajima
  4 Continue 1:09 Mieko Ishikawa, Naoki Kaneda, Satoshi Arai, Atsushi Shirakawa, Masaru Nakajima
  5 Peace in the Street 2:22 Mieko Ishikawa, Naoki Kaneda, Satoshi Arai, Atsushi Shirakawa, Masaru Nakajima
  6 In the Cradle 1:26 Mieko Ishikawa, Naoki Kaneda, Satoshi Arai, Atsushi Shirakawa, Masaru Nakajima
  7 Residence 1:49 Mieko Ishikawa, Naoki Kaneda, Satoshi Arai, Atsushi Shirakawa, Masaru Nakajima
  8 Shopping 1:54 Mieko Ishikawa, Naoki Kaneda, Satoshi Arai, Atsushi Shirakawa, Masaru Nakajima
  9 Field of Gale 2:55 Mieko Ishikawa, Naoki Kaneda, Satoshi Arai, Atsushi Shirakawa, Masaru Nakajima
  10 Foresta Village 1:52 Mieko Ishikawa, Naoki Kaneda, Satoshi Arai, Atsushi Shirakawa, Masaru Nakajima
  11 Sinister Shadow 2:47 Mieko Ishikawa, Naoki Kaneda, Satoshi Arai, Atsushi Shirakawa, Masaru Nakajima
  12 Treasure Box 0:05 Mieko Ishikawa, Naoki Kaneda, Satoshi Arai, Atsushi Shirakawa, Masaru Nakajima
  13 Freezing Shadow 2:30 Mieko Ishikawa, Naoki Kaneda, Satoshi Arai, Atsushi Shirakawa, Masaru Nakajima
  14 Bad Species 1:28 Mieko Ishikawa, Naoki Kaneda, Satoshi Arai, Atsushi Shirakawa, Masaru Nakajima
  15 Niena's Melody 1:52 Mieko Ishikawa, Naoki Kaneda, Satoshi Arai, Atsushi Shirakawa, Masaru Nakajima
  16 Warning!! 0:40 Mieko Ishikawa, Naoki Kaneda, Satoshi Arai, Atsushi Shirakawa, Masaru Nakajima
  17 Massea 3:47 Mieko Ishikawa, Naoki Kaneda, Satoshi Arai, Atsushi Shirakawa, Masaru Nakajima
  18 Woodside Village 1:15 Mieko Ishikawa, Naoki Kaneda, Satoshi Arai, Atsushi Shirakawa, Masaru Nakajima
  19 Misty Lake 2:46 Mieko Ishikawa, Naoki Kaneda, Satoshi Arai, Atsushi Shirakawa, Masaru Nakajima
  20 Thieves of Brotherhood 2:13 Mieko Ishikawa, Naoki Kaneda, Satoshi Arai, Atsushi Shirakawa, Masaru Nakajima
  21 Wind Knight 1:55 Mieko Ishikawa, Naoki Kaneda, Satoshi Arai, Atsushi Shirakawa, Masaru Nakajima
  22 Crimson Ruins 3:13 Mieko Ishikawa, Naoki Kaneda, Satoshi Arai, Atsushi Shirakawa, Masaru Nakajima
  23 Movement 2:45 Mieko Ishikawa, Naoki Kaneda, Satoshi Arai, Atsushi Shirakawa, Masaru Nakajima
  24 Primal Rave 2:54 Mieko Ishikawa, Naoki Kaneda, Satoshi Arai, Atsushi Shirakawa, Masaru Nakajima
  25 Theme of Lovers 2:48 Mieko Ishikawa, Naoki Kaneda, Satoshi Arai, Atsushi Shirakawa, Masaru Nakajima
  26 Charged Trial 2:34 Mieko Ishikawa, Naoki Kaneda, Satoshi Arai, Atsushi Shirakawa, Masaru Nakajima
  27 Stormy Town 0:52 Mieko Ishikawa, Naoki Kaneda, Satoshi Arai, Atsushi Shirakawa, Masaru Nakajima
  28 Desert Clime 3:16 Mieko Ishikawa, Naoki Kaneda, Satoshi Arai, Atsushi Shirakawa, Masaru Nakajima
  29 Oasis 2:42 Mieko Ishikawa, Naoki Kaneda, Satoshi Arai, Atsushi Shirakawa, Masaru Nakajima
  30 Traders 1:04 Mieko Ishikawa, Naoki Kaneda, Satoshi Arai, Atsushi Shirakawa, Masaru Nakajima
  31 Sand Castle 4:01 Mieko Ishikawa, Naoki Kaneda, Satoshi Arai, Atsushi Shirakawa, Masaru Nakajima
  32 Wilderness 1:59 Mieko Ishikawa, Naoki Kaneda, Satoshi Arai, Atsushi Shirakawa, Masaru Nakajima
  33 Night Sight 1:29 Mieko Ishikawa, Naoki Kaneda, Satoshi Arai, Atsushi Shirakawa, Masaru Nakajima
  34 Niena 3:53 Mieko Ishikawa, Naoki Kaneda, Satoshi Arai, Atsushi Shirakawa, Masaru Nakajima
  35 The Undercurrent 2:55 Mieko Ishikawa, Naoki Kaneda, Satoshi Arai, Atsushi Shirakawa, Masaru Nakajima
  36 Scheme the Madness I 1:14 Mieko Ishikawa, Naoki Kaneda, Satoshi Arai, Atsushi Shirakawa, Masaru Nakajima
  37 Scheme the Madness II 2:11 Mieko Ishikawa, Naoki Kaneda, Satoshi Arai, Atsushi Shirakawa, Masaru Nakajima
  38 Pain Maker 2:55 Mieko Ishikawa, Naoki Kaneda, Satoshi Arai, Atsushi Shirakawa, Masaru Nakajima
  39 Crumble 1:28 Mieko Ishikawa, Naoki Kaneda, Satoshi Arai, Atsushi Shirakawa, Masaru Nakajima
  40 Forgotten City 3:40 Mieko Ishikawa, Naoki Kaneda, Satoshi Arai, Atsushi Shirakawa, Masaru Nakajima
  41 Judgement Bells 1:35 Mieko Ishikawa, Naoki Kaneda, Satoshi Arai, Atsushi Shirakawa, Masaru Nakajima
  42 Partisan 2:24 Mieko Ishikawa, Naoki Kaneda, Satoshi Arai, Atsushi Shirakawa, Masaru Nakajima
  43 Break Into Territory 2:33 Mieko Ishikawa, Naoki Kaneda, Satoshi Arai, Atsushi Shirakawa, Masaru Nakajima
  44 Battle Against Fate 2:32 Mieko Ishikawa, Naoki Kaneda, Satoshi Arai, Atsushi Shirakawa, Masaru Nakajima
  45 Death Spiral 2:23 Mieko Ishikawa, Naoki Kaneda, Satoshi Arai, Atsushi Shirakawa, Masaru Nakajima
  46 Theme of Kefin I 2:17 Mieko Ishikawa, Naoki Kaneda, Satoshi Arai, Atsushi Shirakawa, Masaru Nakajima
  47 Theme of Kefin II 2:40 Mieko Ishikawa, Naoki Kaneda, Satoshi Arai, Atsushi Shirakawa, Masaru Nakajima
  48 Crime and Punishment 2:26 Mieko Ishikawa, Naoki Kaneda, Satoshi Arai, Atsushi Shirakawa, Masaru Nakajima
  49 Wicked Pleasure (intro) 0:16 Mieko Ishikawa, Naoki Kaneda, Satoshi Arai, Atsushi Shirakawa, Masaru Nakajima
  50 Wicked Pleasure 3:00 Mieko Ishikawa, Naoki Kaneda, Satoshi Arai, Atsushi Shirakawa, Masaru Nakajima
  51 Vanishing World 2:49 Mieko Ishikawa, Naoki Kaneda, Satoshi Arai, Atsushi Shirakawa, Masaru Nakajima
  52 Theme of Adol 1:50 Mieko Ishikawa, Naoki Kaneda, Satoshi Arai, Atsushi Shirakawa, Masaru Nakajima
  53 Farewell 2:26 Mieko Ishikawa, Naoki Kaneda, Satoshi Arai, Atsushi Shirakawa, Masaru Nakajima
  54 Odds and Ends 1:35 Mieko Ishikawa, Naoki Kaneda, Satoshi Arai, Atsushi Shirakawa, Masaru Nakajima
  55 The Secret Experience 2:55 Mieko Ishikawa, Naoki Kaneda, Satoshi Arai, Atsushi Shirakawa, Masaru Nakajima
  56 The Extra Room 1:17 Mieko Ishikawa, Naoki Kaneda, Satoshi Arai, Atsushi Shirakawa, Masaru Nakajima
  57 Catch the Record! 0:08 Mieko Ishikawa, Naoki Kaneda, Satoshi Arai, Atsushi Shirakawa, Masaru Nakajima
  58 Unused 0:26 Mieko Ishikawa, Naoki Kaneda, Satoshi Arai, Atsushi Shirakawa, Masaru Nakajima