Yuuyu no Quiz de Go! Go! (Super Nintendo)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 "Taito!" 0:01 Tamayo Kawamoto, Masako Inata, Kiyohiro Sada
  2 "Quiz de Go! Go!" 0:02 Tamayo Kawamoto, Masako Inata, Kiyohiro Sada
  3 Begin Demo 0:05 Tamayo Kawamoto, Masako Inata, Kiyohiro Sada
  4 Demo 0:30 Tamayo Kawamoto, Masako Inata, Kiyohiro Sada
  5 Genre Select 0:22 Tamayo Kawamoto, Masako Inata, Kiyohiro Sada
  6 Defeat the Elephant! 0:06 Tamayo Kawamoto, Masako Inata, Kiyohiro Sada
  7 Stage Start 0:03 Tamayo Kawamoto, Masako Inata, Kiyohiro Sada
  8 Relax on an Island 2:13 Tamayo Kawamoto, Masako Inata, Kiyohiro Sada
  9 Royalty in the Desert 2:20 Tamayo Kawamoto, Masako Inata, Kiyohiro Sada
  10 Greece 2:20 Tamayo Kawamoto, Masako Inata, Kiyohiro Sada
  11 Egypt 1:53 Tamayo Kawamoto, Masako Inata, Kiyohiro Sada
  12 Africa 2:02 Tamayo Kawamoto, Masako Inata, Kiyohiro Sada
  13 Final Stage 1:59 Tamayo Kawamoto, Masako Inata, Kiyohiro Sada
  14 Stage Clear 0:04 Tamayo Kawamoto, Masako Inata, Kiyohiro Sada
  15 Game Over 0:04 Tamayo Kawamoto, Masako Inata, Kiyohiro Sada
  16 Bonus Stage Intro 0:04 Tamayo Kawamoto, Masako Inata, Kiyohiro Sada
  17 Bonus Stage 1 0:41 Tamayo Kawamoto, Masako Inata, Kiyohiro Sada
  18 Bonus Stage 2 0:28 Tamayo Kawamoto, Masako Inata, Kiyohiro Sada
  19 Bonus Stage 3 0:42 Tamayo Kawamoto, Masako Inata, Kiyohiro Sada
  20 Choose Your Prize! 0:12 Tamayo Kawamoto, Masako Inata, Kiyohiro Sada
  21 Final Stage Clear! 0:10 Tamayo Kawamoto, Masako Inata, Kiyohiro Sada
  22 Congratulations! 0:21 Tamayo Kawamoto, Masako Inata, Kiyohiro Sada
  23 Name Input 0:24 Tamayo Kawamoto, Masako Inata, Kiyohiro Sada
  24 Staff Roll 0:33 Tamayo Kawamoto, Masako Inata, Kiyohiro Sada
  25 Thanks for Playing! 0:05 Tamayo Kawamoto, Masako Inata, Kiyohiro Sada