Yoshi's Island (Super Nintendo)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Nintendo Mark 0:01 Koji Kondo
  2 Story Music Box 7:03 Koji Kondo
  3 Yoshi's Island 2:28 Koji Kondo
  4 Yoshi's Island (World 6) 1:28 Koji Kondo
  5 Yoshi Start Demo 0:52 Koji Kondo
  6 Training Course 0:21 Koji Kondo
  7 Game Start 0:03 Koji Kondo
  8 Flower Garden 2:39 Koji Kondo
  9 Flower Garden (Fuzzy 1) 0:53 Koji Kondo
  10 Flower Garden (Fuzzy 2) 0:26 Koji Kondo
  11 Goal 0:05 Koji Kondo
  12 Score 0:49 Koji Kondo
  13 Underground 1:31 Koji Kondo
  14 Castle & Fortress 1:53 Koji Kondo
  15 Kamek's Theme 0:21 Koji Kondo
  16 Mini-Boss 1:59 Koji Kondo
  17 Athletic 1:59 Koji Kondo
  18 Athletic (Fuzzy 1) 0:09 Koji Kondo
  19 Athletic (Fuzzy 2) 0:35 Koji Kondo
  20 Athletic (Fuzzy 3) 1:47 Koji Kondo
  21 Overworld 1:07 Koji Kondo
  22 Overworld (Fuzzy) 1:47 Koji Kondo
  23 Player Down 0:04 Koji Kondo
  24 Game Over 0:09 Koji Kondo
  25 Room Before Boss 0:47 Koji Kondo
  26 Big Boss 1:50 Koji Kondo
  27 Big Boss (No Intro) 1:35 Koji Kondo
  28 Big Boss Clear 0:08 Koji Kondo
  29 Map (part 1) 0:17 Koji Kondo
  30 Map (part 2) 0:17 Koji Kondo
  31 Map (part 3) 0:17 Koji Kondo
  32 Map (part 4) 0:17 Koji Kondo
  33 Map (part 5) 0:17 Koji Kondo
  34 Map (part 6) 0:17 Koji Kondo
  35 Map (part 7) 0:17 Koji Kondo
  36 Bonus Game 1:12 Koji Kondo
  37 Powerful Infant 0:44 Koji Kondo
  38 Bowser 2:35 Koji Kondo
  39 Bowser Clear 0:09 Koji Kondo
  40 Luigi is Rescued 1:01 Koji Kondo
  41 Ending (part 1) 3:06 Koji Kondo
  42 Ending (part 2) 0:47 Koji Kondo
  43 World Complete 0:03 Koji Kondo
  44 Bonus Fanfare 0:02 Koji Kondo
  45 Transform 0:04 Koji Kondo
  46 Boss Intro 0:06 Koji Kondo
  47 Extra Life 0:01 Koji Kondo
  48 Mario Kidnapped 0:02 Koji Kondo