Chou Mahou Tairiku Wozz (Super Nintendo)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 BPS Logo 0:06 Tomoyuki Hamada, Takeshi Saitou, Seiichi Tokunaga
  2 Prologue 1:58 Tomoyuki Hamada, Takeshi Saitou, Seiichi Tokunaga
  3 Title 0:53 Tomoyuki Hamada, Takeshi Saitou, Seiichi Tokunaga
  4 Summoning Rite 1:28 Tomoyuki Hamada, Takeshi Saitou, Seiichi Tokunaga
  5 Item Creation 1:46 Tomoyuki Hamada, Takeshi Saitou, Seiichi Tokunaga
  6 Naming 0:53 Tomoyuki Hamada, Takeshi Saitou, Seiichi Tokunaga
  7 Journey Village 1:52 Tomoyuki Hamada, Takeshi Saitou, Seiichi Tokunaga
  8 Field 3:44 Tomoyuki Hamada, Takeshi Saitou, Seiichi Tokunaga
  9 Encounter 0:02 Tomoyuki Hamada, Takeshi Saitou, Seiichi Tokunaga
  10 Battle 1:51 Tomoyuki Hamada, Takeshi Saitou, Seiichi Tokunaga
  11 Victory 0:18 Tomoyuki Hamada, Takeshi Saitou, Seiichi Tokunaga
  12 Game Over 0:09 Tomoyuki Hamada, Takeshi Saitou, Seiichi Tokunaga
  13 Small Village 2:54 Tomoyuki Hamada, Takeshi Saitou, Seiichi Tokunaga
  14 Forest and Mountain 1:22 Tomoyuki Hamada, Takeshi Saitou, Seiichi Tokunaga
  15 Caves 1:08 Tomoyuki Hamada, Takeshi Saitou, Seiichi Tokunaga
  16 The Pinch! 2:17 Tomoyuki Hamada, Takeshi Saitou, Seiichi Tokunaga
  17 Forest of Spirits 2:14 Tomoyuki Hamada, Takeshi Saitou, Seiichi Tokunaga
  18 Fairy's Castle 1:54 Tomoyuki Hamada, Takeshi Saitou, Seiichi Tokunaga
  19 Fortune-Telling Granny 2:24 Tomoyuki Hamada, Takeshi Saitou, Seiichi Tokunaga
  20 Vehicles 2:19 Tomoyuki Hamada, Takeshi Saitou, Seiichi Tokunaga
  21 Underground Disco 2:39 Tomoyuki Hamada, Takeshi Saitou, Seiichi Tokunaga
  22 Undeatta Cave 1:58 Tomoyuki Hamada, Takeshi Saitou, Seiichi Tokunaga
  23 Villages in Undeatta 1:44 Tomoyuki Hamada, Takeshi Saitou, Seiichi Tokunaga
  24 Zombie Palace 1:32 Tomoyuki Hamada, Takeshi Saitou, Seiichi Tokunaga
  25 Balam's Theme 2:20 Tomoyuki Hamada, Takeshi Saitou, Seiichi Tokunaga
  26 Dark World 1:50 Tomoyuki Hamada, Takeshi Saitou, Seiichi Tokunaga
  27 Pure World 3:04 Tomoyuki Hamada, Takeshi Saitou, Seiichi Tokunaga
  28 Balam's True Form 2:10 Tomoyuki Hamada, Takeshi Saitou, Seiichi Tokunaga
  29 Human World 2:21 Tomoyuki Hamada, Takeshi Saitou, Seiichi Tokunaga
  30 Insane Genius 2:47 Tomoyuki Hamada, Takeshi Saitou, Seiichi Tokunaga
  31 Final Stage 1:08 Tomoyuki Hamada, Takeshi Saitou, Seiichi Tokunaga
  32 Final Battle 3:25 Tomoyuki Hamada, Takeshi Saitou, Seiichi Tokunaga
  33 Ending 2:51 Tomoyuki Hamada, Takeshi Saitou, Seiichi Tokunaga
  34 Unknown Song 1 2:18 Tomoyuki Hamada, Takeshi Saitou, Seiichi Tokunaga
  35 Unknown Song 2 3:03 Tomoyuki Hamada, Takeshi Saitou, Seiichi Tokunaga
  36 Unknown Song 3 2:22 Tomoyuki Hamada, Takeshi Saitou, Seiichi Tokunaga
  37 Unknown Song 4 2:22 Tomoyuki Hamada, Takeshi Saitou, Seiichi Tokunaga
  38 Unknown Song 5 2:58 Tomoyuki Hamada, Takeshi Saitou, Seiichi Tokunaga
  39 Unknown Song 6 1:55 Tomoyuki Hamada, Takeshi Saitou, Seiichi Tokunaga
  40 Item Gained 0:04 Tomoyuki Hamada, Takeshi Saitou, Seiichi Tokunaga
  41 Level Up 0:04 Tomoyuki Hamada, Takeshi Saitou, Seiichi Tokunaga
  42 A New Ally 0:07 Tomoyuki Hamada, Takeshi Saitou, Seiichi Tokunaga
  43 Sleep 0:02 Tomoyuki Hamada, Takeshi Saitou, Seiichi Tokunaga