Wild Guns (Super Nintendo)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Theme of Wild Guns 0:53 Hiroyuki Iwatsuki, Haruo Ohashi
  2 Select Player 0:36 Hiroyuki Iwatsuki, Haruo Ohashi
  3 Practice 1:51 Hiroyuki Iwatsuki, Haruo Ohashi
  4 Results 0:04 Hiroyuki Iwatsuki, Haruo Ohashi
  5 Winner! 0:02 Hiroyuki Iwatsuki, Haruo Ohashi
  6 Good Luck! 0:03 Hiroyuki Iwatsuki, Haruo Ohashi
  7 Carson City 2:34 Hiroyuki Iwatsuki, Haruo Ohashi
  8 Game Over! 0:05 Hiroyuki Iwatsuki, Haruo Ohashi
  9 Boss 0:50 Hiroyuki Iwatsuki, Haruo Ohashi
  10 Desolation Canyon 2:29 Hiroyuki Iwatsuki, Haruo Ohashi
  11 Ammunition Depot 1:16 Hiroyuki Iwatsuki, Haruo Ohashi
  12 Gold Mine 2:25 Hiroyuki Iwatsuki, Haruo Ohashi
  13 Armored Train 1:50 Hiroyuki Iwatsuki, Haruo Ohashi
  14 Final Fight (Part 1) 1:27 Hiroyuki Iwatsuki, Haruo Ohashi
  15 Final Fight (Part 2) 2:12 Hiroyuki Iwatsuki, Haruo Ohashi
  16 Finale 2:20 Hiroyuki Iwatsuki, Haruo Ohashi