Tadaima Yusya Bosyutyu Okawari (Super Nintendo)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Human Jingle 0:01 Yayoi Okumura, Hideto Maeda, Shunichi Shigematsu, Nobuo Fujii
  2 Opening Demo (part 1) 1:26 Yayoi Okumura, Hideto Maeda, Shunichi Shigematsu, Nobuo Fujii
  3 Opening Demo (part 2) 0:43 Yayoi Okumura, Hideto Maeda, Shunichi Shigematsu, Nobuo Fujii
  4 Opening Demo (part 3) 0:04 Yayoi Okumura, Hideto Maeda, Shunichi Shigematsu, Nobuo Fujii
  5 Opening Demo (part 4) 0:21 Yayoi Okumura, Hideto Maeda, Shunichi Shigematsu, Nobuo Fujii
  6 Opening Demo (part 5) 0:27 Yayoi Okumura, Hideto Maeda, Shunichi Shigematsu, Nobuo Fujii
  7 Title 1:34 Yayoi Okumura, Hideto Maeda, Shunichi Shigematsu, Nobuo Fujii
  8 Menu 1:06 Yayoi Okumura, Hideto Maeda, Shunichi Shigematsu, Nobuo Fujii
  9 King 0:56 Yayoi Okumura, Hideto Maeda, Shunichi Shigematsu, Nobuo Fujii
  10 Sylphy's Map Guide 0:55 Yayoi Okumura, Hideto Maeda, Shunichi Shigematsu, Nobuo Fujii
  11 Gong 0:02 Yayoi Okumura, Hideto Maeda, Shunichi Shigematsu, Nobuo Fujii
  12 Ardia District 1:44 Yayoi Okumura, Hideto Maeda, Shunichi Shigematsu, Nobuo Fujii
  13 Ardia District (No Intro) 1:41 Yayoi Okumura, Hideto Maeda, Shunichi Shigematsu, Nobuo Fujii
  14 Fort Fortress 2:25 Yayoi Okumura, Hideto Maeda, Shunichi Shigematsu, Nobuo Fujii
  15 Fort Fortress (No Intro) 2:04 Yayoi Okumura, Hideto Maeda, Shunichi Shigematsu, Nobuo Fujii
  16 Tashur Desert 1:31 Yayoi Okumura, Hideto Maeda, Shunichi Shigematsu, Nobuo Fujii
  17 Tashur Desert (No Intro) 1:24 Yayoi Okumura, Hideto Maeda, Shunichi Shigematsu, Nobuo Fujii
  18 Tashur Ruin 1:30 Yayoi Okumura, Hideto Maeda, Shunichi Shigematsu, Nobuo Fujii
  19 Peril Islands 2:11 Yayoi Okumura, Hideto Maeda, Shunichi Shigematsu, Nobuo Fujii
  20 Seal Cave 1:33 Yayoi Okumura, Hideto Maeda, Shunichi Shigematsu, Nobuo Fujii
  21 Arsengard 1:44 Yayoi Okumura, Hideto Maeda, Shunichi Shigematsu, Nobuo Fujii
  22 Arsengard (No Intro) 1:42 Yayoi Okumura, Hideto Maeda, Shunichi Shigematsu, Nobuo Fujii
  23 Astron Temple 1:34 Yayoi Okumura, Hideto Maeda, Shunichi Shigematsu, Nobuo Fujii
  24 Rostia Capital 1:47 Yayoi Okumura, Hideto Maeda, Shunichi Shigematsu, Nobuo Fujii
  25 Rostia Capital (No Intro) 1:41 Yayoi Okumura, Hideto Maeda, Shunichi Shigematsu, Nobuo Fujii
  26 Rostia Castle 1:35 Yayoi Okumura, Hideto Maeda, Shunichi Shigematsu, Nobuo Fujii
  27 Rostia Castle (No Intro) 1:28 Yayoi Okumura, Hideto Maeda, Shunichi Shigematsu, Nobuo Fujii
  28 Inn 0:05 Yayoi Okumura, Hideto Maeda, Shunichi Shigematsu, Nobuo Fujii
  29 Picoco's Shop 0:52 Yayoi Okumura, Hideto Maeda, Shunichi Shigematsu, Nobuo Fujii
  30 Encounter 0:01 Yayoi Okumura, Hideto Maeda, Shunichi Shigematsu, Nobuo Fujii
  31 Battle 1 2:00 Yayoi Okumura, Hideto Maeda, Shunichi Shigematsu, Nobuo Fujii
  32 Victory! 0:12 Yayoi Okumura, Hideto Maeda, Shunichi Shigematsu, Nobuo Fujii
  33 Defeated 0:24 Yayoi Okumura, Hideto Maeda, Shunichi Shigematsu, Nobuo Fujii
  34 Duel Intro 0:05 Yayoi Okumura, Hideto Maeda, Shunichi Shigematsu, Nobuo Fujii
  35 Duel 1:35 Yayoi Okumura, Hideto Maeda, Shunichi Shigematsu, Nobuo Fujii
  36 Dialogue 1 0:17 Yayoi Okumura, Hideto Maeda, Shunichi Shigematsu, Nobuo Fujii
  37 Dialogue 2 0:12 Yayoi Okumura, Hideto Maeda, Shunichi Shigematsu, Nobuo Fujii
  38 Dialogue 3 0:12 Yayoi Okumura, Hideto Maeda, Shunichi Shigematsu, Nobuo Fujii
  39 Battle 2 2:49 Yayoi Okumura, Hideto Maeda, Shunichi Shigematsu, Nobuo Fujii
  40 Quest Clear! 1 0:11 Yayoi Okumura, Hideto Maeda, Shunichi Shigematsu, Nobuo Fujii
  41 Boss Battle 1:28 Yayoi Okumura, Hideto Maeda, Shunichi Shigematsu, Nobuo Fujii
  42 Quest Clear! 2 0:12 Yayoi Okumura, Hideto Maeda, Shunichi Shigematsu, Nobuo Fujii
  43 Last Battle 2:55 Yayoi Okumura, Hideto Maeda, Shunichi Shigematsu, Nobuo Fujii
  44 Congratulations! 0:15 Yayoi Okumura, Hideto Maeda, Shunichi Shigematsu, Nobuo Fujii
  45 Ending 1 1:31 Yayoi Okumura, Hideto Maeda, Shunichi Shigematsu, Nobuo Fujii
  46 Ending 2 0:47 Yayoi Okumura, Hideto Maeda, Shunichi Shigematsu, Nobuo Fujii
  47 Ending 3 2:25 Yayoi Okumura, Hideto Maeda, Shunichi Shigematsu, Nobuo Fujii