Tsuyoshi Shikkarishinasai Taisen Puzzle-Dama (Super Nintendo)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Title 0:29 Kenichi Matsubara, Hideto Inoue, Masahiro Ikariko, Harumi Ueko, Kazuhiko Uehara
  2 Select 0:27 Kenichi Matsubara, Hideto Inoue, Masahiro Ikariko, Harumi Ueko, Kazuhiko Uehara
  3 Opening 1:46 Kenichi Matsubara, Hideto Inoue, Masahiro Ikariko, Harumi Ueko, Kazuhiko Uehara
  4 Challenger 1:06 Kenichi Matsubara, Hideto Inoue, Masahiro Ikariko, Harumi Ueko, Kazuhiko Uehara
  5 Vs. 0:05 Kenichi Matsubara, Hideto Inoue, Masahiro Ikariko, Harumi Ueko, Kazuhiko Uehara
  6 BGM 1 0:52 Kenichi Matsubara, Hideto Inoue, Masahiro Ikariko, Harumi Ueko, Kazuhiko Uehara
  7 BGM 2 1:05 Kenichi Matsubara, Hideto Inoue, Masahiro Ikariko, Harumi Ueko, Kazuhiko Uehara
  8 BGM 3 1:34 Kenichi Matsubara, Hideto Inoue, Masahiro Ikariko, Harumi Ueko, Kazuhiko Uehara
  9 BGM 4 1:48 Kenichi Matsubara, Hideto Inoue, Masahiro Ikariko, Harumi Ueko, Kazuhiko Uehara
  10 Chance 0:14 Kenichi Matsubara, Hideto Inoue, Masahiro Ikariko, Harumi Ueko, Kazuhiko Uehara
  11 Pinch 0:26 Kenichi Matsubara, Hideto Inoue, Masahiro Ikariko, Harumi Ueko, Kazuhiko Uehara
  12 Victory 0:05 Kenichi Matsubara, Hideto Inoue, Masahiro Ikariko, Harumi Ueko, Kazuhiko Uehara
  13 Defeat 0:04 Kenichi Matsubara, Hideto Inoue, Masahiro Ikariko, Harumi Ueko, Kazuhiko Uehara
  14 Ending 1 0:30 Kenichi Matsubara, Hideto Inoue, Masahiro Ikariko, Harumi Ueko, Kazuhiko Uehara
  15 Ending 2 0:18 Kenichi Matsubara, Hideto Inoue, Masahiro Ikariko, Harumi Ueko, Kazuhiko Uehara
  16 Ending 3 1:12 Kenichi Matsubara, Hideto Inoue, Masahiro Ikariko, Harumi Ueko, Kazuhiko Uehara
  17 Staff Roll 1:38 Kenichi Matsubara, Hideto Inoue, Masahiro Ikariko, Harumi Ueko, Kazuhiko Uehara
  18 Continue 0:21 Kenichi Matsubara, Hideto Inoue, Masahiro Ikariko, Harumi Ueko, Kazuhiko Uehara
  19 Game Over 0:07 Kenichi Matsubara, Hideto Inoue, Masahiro Ikariko, Harumi Ueko, Kazuhiko Uehara
  20 Ranking 0:26 Kenichi Matsubara, Hideto Inoue, Masahiro Ikariko, Harumi Ueko, Kazuhiko Uehara