Tenchi Souzou (Super Nintendo)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Origins 1:19 Miyoko Kobayashi, Masanori Hikichi
  2 Light and Darkness 3:55 Miyoko Kobayashi, Masanori Hikichi
  3 Hometown 3:22 Miyoko Kobayashi, Masanori Hikichi
  4 Yomi 0:47 Miyoko Kobayashi, Masanori Hikichi
  5 Unforeseen Occurrence 1:27 Miyoko Kobayashi, Masanori Hikichi
  6 Dark Side Field 2:12 Miyoko Kobayashi, Masanori Hikichi
  7 Entrance 0:12 Miyoko Kobayashi, Masanori Hikichi
  8 Tower of Trial 2:14 Miyoko Kobayashi, Masanori Hikichi
  9 Open the Door 0:24 Miyoko Kobayashi, Masanori Hikichi
  10 Present 0:16 Miyoko Kobayashi, Masanori Hikichi
  11 Awakening of Earth 0:18 Miyoko Kobayashi, Masanori Hikichi
  12 Good Night... 0:10 Miyoko Kobayashi, Masanori Hikichi
  13 Elle 2:19 Miyoko Kobayashi, Masanori Hikichi
  14 An Omen 0:13 Miyoko Kobayashi, Masanori Hikichi
  15 Mysterious Pit 0:35 Miyoko Kobayashi, Masanori Hikichi
  16 Light Side Field 3:08 Miyoko Kobayashi, Masanori Hikichi
  17 Underground 2:40 Miyoko Kobayashi, Masanori Hikichi
  18 Green Returns 0:56 Miyoko Kobayashi, Masanori Hikichi
  19 Revival of Plants 0:47 Miyoko Kobayashi, Masanori Hikichi
  20 Ever Green 4:45 Miyoko Kobayashi, Masanori Hikichi
  21 Top of Saint Mountain 2:44 Miyoko Kobayashi, Masanori Hikichi
  22 Revival of Birds 0:18 Miyoko Kobayashi, Masanori Hikichi
  23 Sanctuary 1:38 Miyoko Kobayashi, Masanori Hikichi
  24 Flying to the Sky 1:47 Miyoko Kobayashi, Masanori Hikichi
  25 Zue 2:06 Miyoko Kobayashi, Masanori Hikichi
  26 Revival of Animals 0:41 Miyoko Kobayashi, Masanori Hikichi
  27 Willful Lion 2:22 Miyoko Kobayashi, Masanori Hikichi
  28 Fight Against Powerful Enemies 2:19 Miyoko Kobayashi, Masanori Hikichi
  29 Revival of Human Being 2:28 Miyoko Kobayashi, Masanori Hikichi
  30 Lhasa 2:26 Miyoko Kobayashi, Masanori Hikichi
  31 Wandering Spirits 2:45 Miyoko Kobayashi, Masanori Hikichi
  32 Town 2:20 Miyoko Kobayashi, Masanori Hikichi
  33 Shopping 1:13 Miyoko Kobayashi, Masanori Hikichi
  34 Castle 2:24 Miyoko Kobayashi, Masanori Hikichi
  35 Prime Blue 1:01 Miyoko Kobayashi, Masanori Hikichi
  36 Call at a Port 2:27 Miyoko Kobayashi, Masanori Hikichi
  37 Nomads In a Desert 0:53 Miyoko Kobayashi, Masanori Hikichi
  38 Neotokio 0:45 Miyoko Kobayashi, Masanori Hikichi
  39 The Castle of Dragoon 2:07 Miyoko Kobayashi, Masanori Hikichi
  40 Amusement 1:05 Miyoko Kobayashi, Masanori Hikichi
  41 Fyda 1:16 Miyoko Kobayashi, Masanori Hikichi
  42 Freedom 2:24 Miyoko Kobayashi, Masanori Hikichi
  43 Perel 1:02 Miyoko Kobayashi, Masanori Hikichi
  44 Southern Rhythm 1:02 Miyoko Kobayashi, Masanori Hikichi
  45 My Beloved Loire 0:30 Miyoko Kobayashi, Masanori Hikichi
  46 Race in Mushrooms 0:42 Miyoko Kobayashi, Masanori Hikichi
  47 Royd 0:44 Miyoko Kobayashi, Masanori Hikichi
  48 Laboratory 2:48 Miyoko Kobayashi, Masanori Hikichi
  49 Dr. Beruga 1:11 Miyoko Kobayashi, Masanori Hikichi
  50 The Gaia Stone 4:42 Miyoko Kobayashi, Masanori Hikichi
  51 Final Battle 4:28 Miyoko Kobayashi, Masanori Hikichi
  52 Rest 2:56 Miyoko Kobayashi, Masanori Hikichi
  53 Return to Mother Earth 5:39 Miyoko Kobayashi, Masanori Hikichi
  54 Save Data 0:03 Miyoko Kobayashi, Masanori Hikichi
  55 Defeat 0:09 Miyoko Kobayashi, Masanori Hikichi
  56 Fanfare 0:05 Miyoko Kobayashi, Masanori Hikichi