Trinea (Super Nintendo)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 "Yanomonu" ~ Yanomon Logo 0:02 Kazuyasu Hiroe, Kohji Abe, Tsuyoshi Tanaka, Mitsuru Takashi, Senkyokukun, Sugar, "E", DJ Jun
  2 Japan Art Media Logo 0:01 Kazuyasu Hiroe, Kohji Abe, Tsuyoshi Tanaka, Mitsuru Takashi, Senkyokukun, Sugar, "E", DJ Jun
  3 Prologue 0:05 Kazuyasu Hiroe, Kohji Abe, Tsuyoshi Tanaka, Mitsuru Takashi, Senkyokukun, Sugar, "E", DJ Jun
  4 JAM'S Overture 0:34 Kazuyasu Hiroe, Kohji Abe, Tsuyoshi Tanaka, Mitsuru Takashi, Senkyokukun, Sugar, "E", DJ Jun
  5 It's Time to Trinea 3:00 Kazuyasu Hiroe, Kohji Abe, Tsuyoshi Tanaka, Mitsuru Takashi, Senkyokukun, Sugar, "E", DJ Jun
  6 Player Select 1:35 Kazuyasu Hiroe, Kohji Abe, Tsuyoshi Tanaka, Mitsuru Takashi, Senkyokukun, Sugar, "E", DJ Jun
  7 Start on the Tour 0:58 Kazuyasu Hiroe, Kohji Abe, Tsuyoshi Tanaka, Mitsuru Takashi, Senkyokukun, Sugar, "E", DJ Jun
  8 Shop 1:17 Kazuyasu Hiroe, Kohji Abe, Tsuyoshi Tanaka, Mitsuru Takashi, Senkyokukun, Sugar, "E", DJ Jun
  9 Joy (Sara) 0:42 Kazuyasu Hiroe, Kohji Abe, Tsuyoshi Tanaka, Mitsuru Takashi, Senkyokukun, Sugar, "E", DJ Jun
  10 CB Four 0:38 Kazuyasu Hiroe, Kohji Abe, Tsuyoshi Tanaka, Mitsuru Takashi, Senkyokukun, Sugar, "E", DJ Jun
  11 Fear Evening 2:06 Kazuyasu Hiroe, Kohji Abe, Tsuyoshi Tanaka, Mitsuru Takashi, Senkyokukun, Sugar, "E", DJ Jun
  12 Sorrow 1:03 Kazuyasu Hiroe, Kohji Abe, Tsuyoshi Tanaka, Mitsuru Takashi, Senkyokukun, Sugar, "E", DJ Jun
  13 Ready for Battle? 3:16 Kazuyasu Hiroe, Kohji Abe, Tsuyoshi Tanaka, Mitsuru Takashi, Senkyokukun, Sugar, "E", DJ Jun
  14 Winner 0:04 Kazuyasu Hiroe, Kohji Abe, Tsuyoshi Tanaka, Mitsuru Takashi, Senkyokukun, Sugar, "E", DJ Jun
  15 Player's Delight 1:34 Kazuyasu Hiroe, Kohji Abe, Tsuyoshi Tanaka, Mitsuru Takashi, Senkyokukun, Sugar, "E", DJ Jun
  16 Boss (Interlude #2) 0:08 Kazuyasu Hiroe, Kohji Abe, Tsuyoshi Tanaka, Mitsuru Takashi, Senkyokukun, Sugar, "E", DJ Jun
  17 Resistance 1:46 Kazuyasu Hiroe, Kohji Abe, Tsuyoshi Tanaka, Mitsuru Takashi, Senkyokukun, Sugar, "E", DJ Jun
  18 Ghost Zone 3:09 Kazuyasu Hiroe, Kohji Abe, Tsuyoshi Tanaka, Mitsuru Takashi, Senkyokukun, Sugar, "E", DJ Jun
  19 Summons Hero 3:08 Kazuyasu Hiroe, Kohji Abe, Tsuyoshi Tanaka, Mitsuru Takashi, Senkyokukun, Sugar, "E", DJ Jun
  20 Crying Darkman 3:05 Kazuyasu Hiroe, Kohji Abe, Tsuyoshi Tanaka, Mitsuru Takashi, Senkyokukun, Sugar, "E", DJ Jun
  21 Cyber Punk 2:31 Kazuyasu Hiroe, Kohji Abe, Tsuyoshi Tanaka, Mitsuru Takashi, Senkyokukun, Sugar, "E", DJ Jun
  22 Epilogue 0:58 Kazuyasu Hiroe, Kohji Abe, Tsuyoshi Tanaka, Mitsuru Takashi, Senkyokukun, Sugar, "E", DJ Jun
  23 Legend of Hero 2:18 Kazuyasu Hiroe, Kohji Abe, Tsuyoshi Tanaka, Mitsuru Takashi, Senkyokukun, Sugar, "E", DJ Jun
  24 Egyptian Lover 1:29 Kazuyasu Hiroe, Kohji Abe, Tsuyoshi Tanaka, Mitsuru Takashi, Senkyokukun, Sugar, "E", DJ Jun
  25 The Final Battle 2:03 Kazuyasu Hiroe, Kohji Abe, Tsuyoshi Tanaka, Mitsuru Takashi, Senkyokukun, Sugar, "E", DJ Jun
  26 Next to the Last 2:56 Kazuyasu Hiroe, Kohji Abe, Tsuyoshi Tanaka, Mitsuru Takashi, Senkyokukun, Sugar, "E", DJ Jun
  27 Running on Neo-Edo! 1:28 Kazuyasu Hiroe, Kohji Abe, Tsuyoshi Tanaka, Mitsuru Takashi, Senkyokukun, Sugar, "E", DJ Jun
  28 Boss (Interlude #1) 0:24 Kazuyasu Hiroe, Kohji Abe, Tsuyoshi Tanaka, Mitsuru Takashi, Senkyokukun, Sugar, "E", DJ Jun
  29 Penta Dragon 2:39 Kazuyasu Hiroe, Kohji Abe, Tsuyoshi Tanaka, Mitsuru Takashi, Senkyokukun, Sugar, "E", DJ Jun
  30 Penta of Revenge 2:58 Kazuyasu Hiroe, Kohji Abe, Tsuyoshi Tanaka, Mitsuru Takashi, Senkyokukun, Sugar, "E", DJ Jun
  31 Don't Stop the Jam 3:26 Kazuyasu Hiroe, Kohji Abe, Tsuyoshi Tanaka, Mitsuru Takashi, Senkyokukun, Sugar, "E", DJ Jun
  32 Yayoi's Laugh 0:03 Kazuyasu Hiroe, Kohji Abe, Tsuyoshi Tanaka, Mitsuru Takashi, Senkyokukun, Sugar, "E", DJ Jun