Tales of Phantasia (Super Nintendo)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Decisive 2:15 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura
  2 The Stream of Time 2:20 Motoi Sakuraba
  3 Defiance 1:01 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura
  4 Harmonious Moment 2:03 Motoi Sakuraba
  5 Hydropolis 2:54 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura
  6 Vigorous Town 2:26 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura
  7 Serene Weather 2:40 Motoi Sakuraba
  8 Mystic Forest 2:40 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura
  9 Freeze 3:18 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura
  10 Underground Way 2:14 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura
  11 Mint 3:29 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura
  12 Desolate Road 2:19 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura
  13 Sylphis' 4:10 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura
  14 Retaliation 2:10 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura
  15 Morlia Gallery 3:24 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura
  16 Field of Sunset (part 1) 0:07 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura
  17 Field of Sunset (part 2) 0:30 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura
  18 Martel 1:18 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura
  19 Arche 2:07 Shinji Tamura
  20 Tasteful 2:48 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura
  21 Good Wine Makes Good Blood 1:53 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura
  22 Lake on Ymir 3:16 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura
  23 Triumph 3:48 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura
  24 Abyss of Thor 2:54 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura
  25 Open Fire 2:16 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura
  26 Threatening Sky 2:16 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura
  27 Aviators 3:03 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura
  28 Burning Tower 1:42 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura
  29 Perverse Religion 2:12 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura
  30 Fulfill Mission 2:22 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura
  31 Hurry Up 0:18 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura
  32 Be Absentminded 3:12 Shinji Tamura
  33 Take up the Cross 2:24 Motoi Sakuraba
  34 Go a Step Further 0:31 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura
  35 Overcome Difficulties 1:28 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura
  36 Conclusion 2:13 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura
  37 Who is Good or Evil? 2:51 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura
  38 Raising a Curtain 4:08 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura
  39 The Second Act 3:42 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura
  40 Final Act 2:42 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura
  41 Olive Village 2:05 Motoi Sakuraba
  42 Awakening 0:07 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura
  43 Euclid 1:43 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura
  44 Premonition 2:00 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura
  45 As Time Goes On 2:20 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura
  46 Penetrate 2:04 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura
  47 Emergency 1:18 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura
  48 Resurrection 1:50 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura
  49 Dark Cave 1:40 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura
  50 Bright Moonlit Night 1:10 Shinji Tamura
  51 Oasis 0:47 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura
  52 Mid Galds 2:38 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura
  53 Ary 1:07 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura
  54 Castle of the Dhaos 1:59 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura
  55 Forest of the Treant 3:28 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura
  56 Unicorn 1:56 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura
  57 Cave of Illusion 2:22 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura
  58 Biting Cold 3:27 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura
  59 Mysterious Ja"p"on 3:28 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura
  60 Go Over Adversity 1:32 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura
  61 Fighting of the Spirit 2:58 Shinji Tamura
  62 Contract 0:07 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura
  63 Ah My God... 0:07 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura
  64 Tomorrow is a Holiday 3:28 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura
  65 I Miss You 3:32 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura
  66 Good-by Friends 3:13 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura
  67 Recovery 0:54 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura
  68 Lonely Twilight 0:20 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura
  69 Harvest Festival 0:26 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura
  70 Piano Lesson 6 1:42 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura
  71 Rally X Round Start 0:05 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura
  72 Rally X 1:41 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura
  73 Rally X Round Clear 0:05 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura
  74 Ridge Racer 0:56 Shinji Hosoe, Motoi Sakuraba
  75 Yume wa Owaranai (instrumental) 2:23 Toshiyuki Sekiguchi, Hiroya Hatsushiba
  76 Sakuraba Solo 1:14 Motoi Sakuraba
  77 Credits 3:22 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura