Tenshi no Uta (Super Nintendo)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Openning Title 3:47 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura, Ryota Furuya, Hassy
  2 Continue 2:55 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura, Ryota Furuya, Hassy
  3 Prologue 0:27 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura, Ryota Furuya, Hassy
  4 Town 1 2:15 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura, Ryota Furuya, Hassy
  5 Field 3:07 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura, Ryota Furuya, Hassy
  6 Encounter 1:12 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura, Ryota Furuya, Hassy
  7 Battle 1 1:47 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura, Ryota Furuya, Hassy
  8 Bridge 2:18 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura, Ryota Furuya, Hassy
  9 Meeting 1:32 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura, Ryota Furuya, Hassy
  10 Circus 2:42 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura, Ryota Furuya, Hassy
  11 Angel Song 0:30 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura, Ryota Furuya, Hassy
  12 Night 1:30 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura, Ryota Furuya, Hassy
  13 Love 1 2:40 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura, Ryota Furuya, Hassy
  14 Evil 2:17 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura, Ryota Furuya, Hassy
  15 Battle2 2:34 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura, Ryota Furuya, Hassy
  16 Succeed 1:50 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura, Ryota Furuya, Hassy
  17 Town 2 2:00 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura, Ryota Furuya, Hassy
  18 Town 3 2:50 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura, Ryota Furuya, Hassy
  19 Incident 1:14 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura, Ryota Furuya, Hassy
  20 Love 2 0:22 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura, Ryota Furuya, Hassy
  21 Underpass 2:57 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura, Ryota Furuya, Hassy
  22 Forest 2:24 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura, Ryota Furuya, Hassy
  23 Mountain 3:01 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura, Ryota Furuya, Hassy
  24 Dark Town 2:55 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura, Ryota Furuya, Hassy
  25 Babel Tower 2:30 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura, Ryota Furuya, Hassy
  26 Rannel 0:49 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura, Ryota Furuya, Hassy
  27 Shrine 3:26 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura, Ryota Furuya, Hassy
  28 Ship 2:06 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura, Ryota Furuya, Hassy
  29 Desert 3:02 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura, Ryota Furuya, Hassy
  30 Ark 3:38 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura, Ryota Furuya, Hassy
  31 Claimh-Solais 0:32 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura, Ryota Furuya, Hassy
  32 Dark Cave 3:30 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura, Ryota Furuya, Hassy
  33 Angel 0:40 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura, Ryota Furuya, Hassy
  34 Evil World 2:20 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura, Ryota Furuya, Hassy
  35 Dark Castle 2:34 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura, Ryota Furuya, Hassy
  36 Battle3 3:00 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura, Ryota Furuya, Hassy
  37 Satan Palace 3:00 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura, Ryota Furuya, Hassy
  38 Last Battle 2:34 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura, Ryota Furuya, Hassy
  39 Epilogue 3:20 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura, Ryota Furuya, Hassy
  40 End Title 3:13 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura, Ryota Furuya, Hassy
  41 Level Up 0:05 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura, Ryota Furuya, Hassy
  42 Awaking 0:08 Motoi Sakuraba, Shinji Tamura, Ryota Furuya, Hassy