Super Mario Bros. 3 (Nintendo NES)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Grass Land 0:28 Koji Kondo
  2 Desert Land 0:13 Koji Kondo
  3 Water World 0:25 Koji Kondo
  4 Giant's World 0:25 Koji Kondo
  5 The World in the Sky 0:14 Koji Kondo
  6 Ice Everywhere 0:12 Koji Kondo
  7 A World of Pipes 0:16 Koji Kondo
  8 A World of Darkness 0:17 Koji Kondo
  9 Running Around 0:54 Koji Kondo
  10 Still Running Around 1:04 Koji Kondo
  11 Swimming in the Calm Water 0:55 Koji Kondo
  12 Running Around Underground 0:42 Koji Kondo
  13 Up Above 0:12 Koji Kondo
  14 Invincible! 0:17 Koji Kondo
  15 Warp Whistle 0:20 Koji Kondo
  16 Go to Sleep... 0:34 Koji Kondo
  17 Thinking Really Hard 0:11 Koji Kondo
  18 Select an Item 0:25 Koji Kondo
  19 The Hammer Bros! 0:31 Koji Kondo
  20 Saving the King 0:12 Koji Kondo
  21 The Airship! 0:59 Koji Kondo
  22 Unexpected Encounter 0:36 Koji Kondo
  23 The Castle... 0:35 Koji Kondo
  24 It's Bowser! 0:31 Koji Kondo
  25 The Princess is Saved 2:21 Koji Kondo
  26 Hurry! 0:02 Koji Kondo
  27 Hurry! (Running Around) 0:24 Koji Kondo
  28 Hurry! (Still Running Around) 0:29 Koji Kondo
  29 Hurry! (Swimming in the Calm Water) 0:28 Koji Kondo
  30 Hurry! (Running Around Underground) 0:17 Koji Kondo
  31 Hurry! (Invincible) 0:12 Koji Kondo
  32 Hurry! (Select an Item) 0:12 Koji Kondo
  33 Hurry! (The Hammer Bros!) 0:26 Koji Kondo
  34 Hurry! (The Airship!) 0:32 Koji Kondo
  35 Hurry! (Unexpected Encounter) 0:20 Koji Kondo
  36 Hurry! (The Castle...) 0:16 Koji Kondo
  37 Hurry! (It's Bowser!) 0:25 Koji Kondo
  38 Level Completed 0:03 Koji Kondo
  39 Bowser Defeated! 0:03 Koji Kondo
  40 Airship Completed! 0:06 Koji Kondo
  41 Boom Boom Defeated 0:04 Koji Kondo
  42 Game Over 0:03 Koji Kondo
  43 You have Died 0:03 Koji Kondo
  44 (se) ??? [044] 0:00 Koji Kondo
  45 (se) ??? [045] 0:00 Koji Kondo
  46 (se) ??? [046] 0:00 Koji Kondo
  47 Level Selected 0:01 Koji Kondo
  48 (se) ??? [048] 0:00 Koji Kondo
  49 (se) ??? [049] 0:01 Koji Kondo
  50 Pause 0:00 Koji Kondo
  51 Jump 0:01 Koji Kondo
  52 Fireball 0:00 Koji Kondo
  53 Shrinking 0:01 Koji Kondo
  54 (se) ??? [054] 0:00 Koji Kondo
  55 (se) ??? [055] 0:00 Koji Kondo
  56 (se) ??? [056] 0:00 Koji Kondo
  57 (se) ??? [057] 0:00 Koji Kondo
  58 (se) ??? [058] 0:01 Koji Kondo
  59 Extra Life 0:01 Koji Kondo
  60 Growing 0:01 Koji Kondo
  61 (se) ??? [061] 0:00 Koji Kondo
  62 Cannons Firing 0:00 Koji Kondo
  63 Big Block 0:01 Koji Kondo
  64 Normal Block with Item 0:00 Koji Kondo
  65 Coin 0:00 Koji Kondo
  66 (se) ??? [066] 0:00 Koji Kondo
  67 (se) ??? [067] 0:00 Koji Kondo
  68 (se) ??? [068] 0:01 Koji Kondo
  69 (se) ??? [069] 0:00 Koji Kondo
  70 (se) ??? [070] 0:01 Koji Kondo
  71 (se) ??? [071] 0:01 Koji Kondo