Super Mario Bros. (Nintendo NES)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Running About 1:31 Koji Kondo
  2 Underground 0:25 Koji Kondo
  3 Swimming Around 0:51 Koji Kondo
  4 Bowser's Castle 0:32 Koji Kondo
  5 Invincible! 0:10 Koji Kondo
  6 Level complete 0:06 Koji Kondo
  7 Bowser's Castle Completed 0:07 Koji Kondo
  8 You have died 0:03 Koji Kondo
  9 Game Over 0:04 Koji Kondo
  10 Game Over (alternate) 0:03 Koji Kondo
  11 Into the pipe... 0:02 Koji Kondo
  12 Saved the Princess 0:12 Koji Kondo
  13 Hurry! (Running About) 0:50 Koji Kondo
  14 Hurry! (Underground) 0:19 Koji Kondo
  15 Hurry! (Swimming Around) 0:41 Koji Kondo
  16 Hurry! (Bowser's Castle) 0:16 Koji Kondo
  17 Hurry! (Invincible!) 0:10 Koji Kondo
  18 Hurry! (Into the pipe...) 0:05 Koji Kondo