Mickey no Tokyo Disneyland Daibouken (Super Nintendo)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Title 0:57 Shigenori Masuko, Yoko Suzuki, M.Kitaoka
  2 Prologue 0:48 Shigenori Masuko, Yoko Suzuki, M.Kitaoka
  3 Stage Start 0:11 Shigenori Masuko, Yoko Suzuki, M.Kitaoka
  4 Adventureland - Pirates of the Caribbean 1:39 Shigenori Masuko, Yoko Suzuki, M.Kitaoka
  5 Westernland - Big Thunder Mountain 1:08 Shigenori Masuko, Yoko Suzuki, M.Kitaoka
  6 Critter Country - Splash Mountain 1:50 Shigenori Masuko, Yoko Suzuki, M.Kitaoka
  7 Fantasyland - Haunted Mansion 1:42 Shigenori Masuko, Yoko Suzuki, M.Kitaoka
  8 Tomorrowland - Space Mountain 1:42 Shigenori Masuko, Yoko Suzuki, M.Kitaoka
  9 Fantasyland - Cinderella Castle Mystery Tour 1:50 Shigenori Masuko, Yoko Suzuki, M.Kitaoka
  10 Mini-boss Battle 0:48 Shigenori Masuko, Yoko Suzuki, M.Kitaoka
  11 Boss Battle 0:54 Shigenori Masuko, Yoko Suzuki, M.Kitaoka
  12 Last Battle 1:19 Shigenori Masuko, Yoko Suzuki, M.Kitaoka
  13 Reunion 1:33 Shigenori Masuko, Yoko Suzuki, M.Kitaoka
  14 Level Complete 0:05 Shigenori Masuko, Yoko Suzuki, M.Kitaoka
  15 Game Over 0:05 Shigenori Masuko, Yoko Suzuki, M.Kitaoka
  16 Continue 0:05 Shigenori Masuko, Yoko Suzuki, M.Kitaoka
  17 Ending 1:00 Shigenori Masuko, Yoko Suzuki, M.Kitaoka
  18 Credits 1:08 Shigenori Masuko, Yoko Suzuki, M.Kitaoka