Thoroughbred Breeder 3 (Super Nintendo)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Opening 1:13 Tsukasa Tawada, Seiichi Satou, Hitoshi "YmoH.S" Sakimoto
  2 Japan 2:14 Tsukasa Tawada, Seiichi Satou, Hitoshi "YmoH.S" Sakimoto
  3 Farm 1:31 Tsukasa Tawada, Seiichi Satou, Hitoshi "YmoH.S" Sakimoto
  4 Birth of a Foal 0:08 Tsukasa Tawada, Seiichi Satou, Hitoshi "YmoH.S" Sakimoto
  5 Race Track 1:03 Tsukasa Tawada, Seiichi Satou, Hitoshi "YmoH.S" Sakimoto
  6 Happiness 0:06 Tsukasa Tawada, Seiichi Satou, Hitoshi "YmoH.S" Sakimoto
  7 Sadness 0:10 Tsukasa Tawada, Seiichi Satou, Hitoshi "YmoH.S" Sakimoto
  8 Fanfare 1 0:11 Tsukasa Tawada, Seiichi Satou, Hitoshi "YmoH.S" Sakimoto
  9 Fanfare 2 0:17 Tsukasa Tawada, Seiichi Satou, Hitoshi "YmoH.S" Sakimoto
  10 Fanfare 3 0:19 Tsukasa Tawada, Seiichi Satou, Hitoshi "YmoH.S" Sakimoto
  11 Win 1 0:16 Tsukasa Tawada, Seiichi Satou, Hitoshi "YmoH.S" Sakimoto
  12 Win 2 0:14 Tsukasa Tawada, Seiichi Satou, Hitoshi "YmoH.S" Sakimoto
  13 Win 3 0:20 Tsukasa Tawada, Seiichi Satou, Hitoshi "YmoH.S" Sakimoto
  14 Win 4 0:06 Tsukasa Tawada, Seiichi Satou, Hitoshi "YmoH.S" Sakimoto
  15 Europe 1:16 Tsukasa Tawada, Seiichi Satou, Hitoshi "YmoH.S" Sakimoto
  16 North America 1:16 Tsukasa Tawada, Seiichi Satou, Hitoshi "YmoH.S" Sakimoto
  17 History 1:02 Tsukasa Tawada, Seiichi Satou, Hitoshi "YmoH.S" Sakimoto
  18 Ending 2:45 Tsukasa Tawada, Seiichi Satou, Hitoshi "YmoH.S" Sakimoto
  19 Battle 1:33 Tsukasa Tawada, Seiichi Satou, Hitoshi "YmoH.S" Sakimoto