Sutobasu Yarou Show: 3 on 3 Basketball (Super Nintendo)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Opening 0:32 Nobuyuki Shioda
  2 Title Screen 1:22 Nobuyuki Shioda
  3 How to Play 2:58 Nobuyuki Shioda
  4 Set Up 0:08 Nobuyuki Shioda
  5 Coin Toss 0:16 Nobuyuki Shioda
  6 Gym 3:06 Nobuyuki Shioda
  7 Slum 4:03 Nobuyuki Shioda
  8 Roof 2:48 Nobuyuki Shioda
  9 Shovel 3:23 Nobuyuki Shioda
  10 Square 1:34 Nobuyuki Shioda
  11 Car 3:57 Nobuyuki Shioda
  12 You Win! 0:17 Nobuyuki Shioda
  13 Intermission 0:17 Nobuyuki Shioda
  14 Ending 2:09 Nobuyuki Shioda
  15 You Lost... 0:57 Nobuyuki Shioda
  16 Game Over 0:03 Nobuyuki Shioda