Sword World SFC (Super Nintendo)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Title 4:14 Yumi Kinoshita, Yusaburo Shimajyo, Shigekazu Kamaki, Yoshiya Takayama, Daisuke Emura
  2 Menu 1:54 Yumi Kinoshita, Yusaburo Shimajyo, Shigekazu Kamaki, Yoshiya Takayama, Daisuke Emura
  3 Bars and Inns 1:57 Yumi Kinoshita, Yusaburo Shimajyo, Shigekazu Kamaki, Yoshiya Takayama, Daisuke Emura
  4 Good Night 0:06 Yumi Kinoshita, Yusaburo Shimajyo, Shigekazu Kamaki, Yoshiya Takayama, Daisuke Emura
  5 City Menu 2:53 Yumi Kinoshita, Yusaburo Shimajyo, Shigekazu Kamaki, Yoshiya Takayama, Daisuke Emura
  6 Guards' Office 1:13 Yumi Kinoshita, Yusaburo Shimajyo, Shigekazu Kamaki, Yoshiya Takayama, Daisuke Emura
  7 Store of Miracles 3:05 Yumi Kinoshita, Yusaburo Shimajyo, Shigekazu Kamaki, Yoshiya Takayama, Daisuke Emura
  8 Magic Guild 1:55 Yumi Kinoshita, Yusaburo Shimajyo, Shigekazu Kamaki, Yoshiya Takayama, Daisuke Emura
  9 Weapon Shop 1:24 Yumi Kinoshita, Yusaburo Shimajyo, Shigekazu Kamaki, Yoshiya Takayama, Daisuke Emura
  10 Temples 1:17 Yumi Kinoshita, Yusaburo Shimajyo, Shigekazu Kamaki, Yoshiya Takayama, Daisuke Emura
  11 Thief Guild 1:29 Yumi Kinoshita, Yusaburo Shimajyo, Shigekazu Kamaki, Yoshiya Takayama, Daisuke Emura
  12 Dwarves 1 0:42 Yumi Kinoshita, Yusaburo Shimajyo, Shigekazu Kamaki, Yoshiya Takayama, Daisuke Emura
  13 Dwarves 2 1:22 Yumi Kinoshita, Yusaburo Shimajyo, Shigekazu Kamaki, Yoshiya Takayama, Daisuke Emura
  14 Dwarves 3 1:19 Yumi Kinoshita, Yusaburo Shimajyo, Shigekazu Kamaki, Yoshiya Takayama, Daisuke Emura
  15 Dungeon 1 2:36 Yumi Kinoshita, Yusaburo Shimajyo, Shigekazu Kamaki, Yoshiya Takayama, Daisuke Emura
  16 Encounter 0:01 Yumi Kinoshita, Yusaburo Shimajyo, Shigekazu Kamaki, Yoshiya Takayama, Daisuke Emura
  17 Battle 2:02 Yumi Kinoshita, Yusaburo Shimajyo, Shigekazu Kamaki, Yoshiya Takayama, Daisuke Emura
  18 Victory 0:02 Yumi Kinoshita, Yusaburo Shimajyo, Shigekazu Kamaki, Yoshiya Takayama, Daisuke Emura
  19 Game Over 1:13 Yumi Kinoshita, Yusaburo Shimajyo, Shigekazu Kamaki, Yoshiya Takayama, Daisuke Emura
  20 Item Found 1 0:02 Yumi Kinoshita, Yusaburo Shimajyo, Shigekazu Kamaki, Yoshiya Takayama, Daisuke Emura
  21 Item Found 2 0:01 Yumi Kinoshita, Yusaburo Shimajyo, Shigekazu Kamaki, Yoshiya Takayama, Daisuke Emura
  22 Boss Battle 1:24 Yumi Kinoshita, Yusaburo Shimajyo, Shigekazu Kamaki, Yoshiya Takayama, Daisuke Emura
  23 Mission Accomplished 0:07 Yumi Kinoshita, Yusaburo Shimajyo, Shigekazu Kamaki, Yoshiya Takayama, Daisuke Emura
  24 Tension 2:28 Yumi Kinoshita, Yusaburo Shimajyo, Shigekazu Kamaki, Yoshiya Takayama, Daisuke Emura
  25 Lateria 0:56 Yumi Kinoshita, Yusaburo Shimajyo, Shigekazu Kamaki, Yoshiya Takayama, Daisuke Emura
  26 Ein's House 1 1:17 Yumi Kinoshita, Yusaburo Shimajyo, Shigekazu Kamaki, Yoshiya Takayama, Daisuke Emura
  27 Ancient Garden in Rex 1:58 Yumi Kinoshita, Yusaburo Shimajyo, Shigekazu Kamaki, Yoshiya Takayama, Daisuke Emura
  28 Ports 2:44 Yumi Kinoshita, Yusaburo Shimajyo, Shigekazu Kamaki, Yoshiya Takayama, Daisuke Emura
  29 Aboard 4:58 Yumi Kinoshita, Yusaburo Shimajyo, Shigekazu Kamaki, Yoshiya Takayama, Daisuke Emura
  30 Foggy on the Sea 0:34 Yumi Kinoshita, Yusaburo Shimajyo, Shigekazu Kamaki, Yoshiya Takayama, Daisuke Emura
  31 Dungeon 2 1:21 Yumi Kinoshita, Yusaburo Shimajyo, Shigekazu Kamaki, Yoshiya Takayama, Daisuke Emura
  32 Dungeon 3 1:17 Yumi Kinoshita, Yusaburo Shimajyo, Shigekazu Kamaki, Yoshiya Takayama, Daisuke Emura
  33 Dungeon 4 1:14 Yumi Kinoshita, Yusaburo Shimajyo, Shigekazu Kamaki, Yoshiya Takayama, Daisuke Emura
  34 Dungeon 5 1:07 Yumi Kinoshita, Yusaburo Shimajyo, Shigekazu Kamaki, Yoshiya Takayama, Daisuke Emura
  35 Dungeon 6 1:02 Yumi Kinoshita, Yusaburo Shimajyo, Shigekazu Kamaki, Yoshiya Takayama, Daisuke Emura
  36 Dungeon 7 0:36 Yumi Kinoshita, Yusaburo Shimajyo, Shigekazu Kamaki, Yoshiya Takayama, Daisuke Emura
  37 Mansions 2:09 Yumi Kinoshita, Yusaburo Shimajyo, Shigekazu Kamaki, Yoshiya Takayama, Daisuke Emura
  38 Nightshade's Theme 1:38 Yumi Kinoshita, Yusaburo Shimajyo, Shigekazu Kamaki, Yoshiya Takayama, Daisuke Emura
  39 Slums 0:32 Yumi Kinoshita, Yusaburo Shimajyo, Shigekazu Kamaki, Yoshiya Takayama, Daisuke Emura
  40 Ein's House 2 1:35 Yumi Kinoshita, Yusaburo Shimajyo, Shigekazu Kamaki, Yoshiya Takayama, Daisuke Emura
  41 Palaces 4:13 Yumi Kinoshita, Yusaburo Shimajyo, Shigekazu Kamaki, Yoshiya Takayama, Daisuke Emura
  42 The Island of Milrief 1:36 Yumi Kinoshita, Yusaburo Shimajyo, Shigekazu Kamaki, Yoshiya Takayama, Daisuke Emura
  43 Cave of the Island 0:58 Yumi Kinoshita, Yusaburo Shimajyo, Shigekazu Kamaki, Yoshiya Takayama, Daisuke Emura
  44 Milrief 0:30 Yumi Kinoshita, Yusaburo Shimajyo, Shigekazu Kamaki, Yoshiya Takayama, Daisuke Emura
  45 Final Battle 1:13 Yumi Kinoshita, Yusaburo Shimajyo, Shigekazu Kamaki, Yoshiya Takayama, Daisuke Emura
  46 A Red Gem 1:04 Yumi Kinoshita, Yusaburo Shimajyo, Shigekazu Kamaki, Yoshiya Takayama, Daisuke Emura
  47 Staff Roll 3:42 Yumi Kinoshita, Yusaburo Shimajyo, Shigekazu Kamaki, Yoshiya Takayama, Daisuke Emura
  48 Sequel 3:30 Yumi Kinoshita, Yusaburo Shimajyo, Shigekazu Kamaki, Yoshiya Takayama, Daisuke Emura
  49 Unknown Song 1 1:38 Yumi Kinoshita, Yusaburo Shimajyo, Shigekazu Kamaki, Yoshiya Takayama, Daisuke Emura
  50 Unknown Song 2 1:27 Yumi Kinoshita, Yusaburo Shimajyo, Shigekazu Kamaki, Yoshiya Takayama, Daisuke Emura
  51 Unknown Song 3 2:28 Yumi Kinoshita, Yusaburo Shimajyo, Shigekazu Kamaki, Yoshiya Takayama, Daisuke Emura
  52 Unknown Song 4 0:44 Yumi Kinoshita, Yusaburo Shimajyo, Shigekazu Kamaki, Yoshiya Takayama, Daisuke Emura
  53 Unknown Song 5 1:54 Yumi Kinoshita, Yusaburo Shimajyo, Shigekazu Kamaki, Yoshiya Takayama, Daisuke Emura
  54 Unknown Song 6 2:13 Yumi Kinoshita, Yusaburo Shimajyo, Shigekazu Kamaki, Yoshiya Takayama, Daisuke Emura
  55 Unknown Song 7 0:32 Yumi Kinoshita, Yusaburo Shimajyo, Shigekazu Kamaki, Yoshiya Takayama, Daisuke Emura
  56 Unknown Song 8 1:08 Yumi Kinoshita, Yusaburo Shimajyo, Shigekazu Kamaki, Yoshiya Takayama, Daisuke Emura
  57 Unknown Song 9 0:57 Yumi Kinoshita, Yusaburo Shimajyo, Shigekazu Kamaki, Yoshiya Takayama, Daisuke Emura
  58 Unknown Song 10 0:29 Yumi Kinoshita, Yusaburo Shimajyo, Shigekazu Kamaki, Yoshiya Takayama, Daisuke Emura
  59 Unknown Song 11 0:18 Yumi Kinoshita, Yusaburo Shimajyo, Shigekazu Kamaki, Yoshiya Takayama, Daisuke Emura
  60 Unknown Song 12 0:59 Yumi Kinoshita, Yusaburo Shimajyo, Shigekazu Kamaki, Yoshiya Takayama, Daisuke Emura
  61 Unknown Song 13 0:42 Yumi Kinoshita, Yusaburo Shimajyo, Shigekazu Kamaki, Yoshiya Takayama, Daisuke Emura
  62 Unknown Song 14 1:36 Yumi Kinoshita, Yusaburo Shimajyo, Shigekazu Kamaki, Yoshiya Takayama, Daisuke Emura
  63 Unknown Song 15 1:37 Yumi Kinoshita, Yusaburo Shimajyo, Shigekazu Kamaki, Yoshiya Takayama, Daisuke Emura
  64 Unknown Song 16 1:23 Yumi Kinoshita, Yusaburo Shimajyo, Shigekazu Kamaki, Yoshiya Takayama, Daisuke Emura
  65 Unknown Song 17 0:24 Yumi Kinoshita, Yusaburo Shimajyo, Shigekazu Kamaki, Yoshiya Takayama, Daisuke Emura
  66 Unknown Song 18 0:27 Yumi Kinoshita, Yusaburo Shimajyo, Shigekazu Kamaki, Yoshiya Takayama, Daisuke Emura
  67 Unknown Song 19 0:42 Yumi Kinoshita, Yusaburo Shimajyo, Shigekazu Kamaki, Yoshiya Takayama, Daisuke Emura
  68 Unknown Song 20 0:18 Yumi Kinoshita, Yusaburo Shimajyo, Shigekazu Kamaki, Yoshiya Takayama, Daisuke Emura
  69 Unknown Song 21 0:49 Yumi Kinoshita, Yusaburo Shimajyo, Shigekazu Kamaki, Yoshiya Takayama, Daisuke Emura
  70 Unknown Jingle 1 0:01 Yumi Kinoshita, Yusaburo Shimajyo, Shigekazu Kamaki, Yoshiya Takayama, Daisuke Emura
  71 Unknown Jingle 2 0:06 Yumi Kinoshita, Yusaburo Shimajyo, Shigekazu Kamaki, Yoshiya Takayama, Daisuke Emura
  72 Unknown Jingle 3 0:05 Yumi Kinoshita, Yusaburo Shimajyo, Shigekazu Kamaki, Yoshiya Takayama, Daisuke Emura
  73 Song (Confusion) 0:02 Yumi Kinoshita, Yusaburo Shimajyo, Shigekazu Kamaki, Yoshiya Takayama, Daisuke Emura
  74 Song (Dance) 0:05 Yumi Kinoshita, Yusaburo Shimajyo, Shigekazu Kamaki, Yoshiya Takayama, Daisuke Emura
  75 Song (Lullaby) 0:03 Yumi Kinoshita, Yusaburo Shimajyo, Shigekazu Kamaki, Yoshiya Takayama, Daisuke Emura
  76 Song (Moral) 0:03 Yumi Kinoshita, Yusaburo Shimajyo, Shigekazu Kamaki, Yoshiya Takayama, Daisuke Emura
  77 Song (Peace) 0:06 Yumi Kinoshita, Yusaburo Shimajyo, Shigekazu Kamaki, Yoshiya Takayama, Daisuke Emura
  78 Song (Requiem) 0:06 Yumi Kinoshita, Yusaburo Shimajyo, Shigekazu Kamaki, Yoshiya Takayama, Daisuke Emura
  79 Song (Resistance) 0:04 Yumi Kinoshita, Yusaburo Shimajyo, Shigekazu Kamaki, Yoshiya Takayama, Daisuke Emura
  80 Song (Sing) 0:04 Yumi Kinoshita, Yusaburo Shimajyo, Shigekazu Kamaki, Yoshiya Takayama, Daisuke Emura