Shijou Saikyou League Serie A: Ace Striker (Super Nintendo)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Title Screen 0:54 Masahito Nakano, Atsuhiro Motoyama, Shinji Tachikawa
  2 Main Menu 3:12 Masahito Nakano, Atsuhiro Motoyama, Shinji Tachikawa
  3 Begin Game 0:06 Masahito Nakano, Atsuhiro Motoyama, Shinji Tachikawa
  4 Let's Play Italian Soccer! 2:41 Masahito Nakano, Atsuhiro Motoyama, Shinji Tachikawa
  5 Current Status 2:04 Masahito Nakano, Atsuhiro Motoyama, Shinji Tachikawa
  6 Winner! 0:05 Masahito Nakano, Atsuhiro Motoyama, Shinji Tachikawa
  7 It's a Draw! 0:04 Masahito Nakano, Atsuhiro Motoyama, Shinji Tachikawa
  8 You Are Champion! 2:48 Masahito Nakano, Atsuhiro Motoyama, Shinji Tachikawa
  9 "Shijou Saikyou League Serie A... Ace Striker!!!" 0:05 Masahito Nakano, Atsuhiro Motoyama, Shinji Tachikawa
  10 "Goooooal!" 0:02 Masahito Nakano, Atsuhiro Motoyama, Shinji Tachikawa