Super Puyo Puyo 2 (Super Nintendo)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Title 1:22 BA.M, Einosuke Nagao, Tsuyoshi Matsushima
  2 Stage Select 0:16 BA.M, Einosuke Nagao, Tsuyoshi Matsushima
  3 Mode Select 1:04 BA.M, Einosuke Nagao, Tsuyoshi Matsushima
  4 Play Demo 1:31 BA.M, Einosuke Nagao, Tsuyoshi Matsushima
  5 Demo 1 2:11 BA.M, Einosuke Nagao, Tsuyoshi Matsushima
  6 Demo 2 0:40 BA.M, Einosuke Nagao, Tsuyoshi Matsushima
  7 1st Floor 1:58 BA.M, Einosuke Nagao, Tsuyoshi Matsushima
  8 2nd and 3rd Floor 2:28 BA.M, Einosuke Nagao, Tsuyoshi Matsushima
  9 4th and 5th Floor 2:01 BA.M, Einosuke Nagao, Tsuyoshi Matsushima
  10 The Top Floor 1:39 BA.M, Einosuke Nagao, Tsuyoshi Matsushima
  11 Warning 0:24 BA.M, Einosuke Nagao, Tsuyoshi Matsushima
  12 Victory 0:03 BA.M, Einosuke Nagao, Tsuyoshi Matsushima
  13 All Clear 0:03 BA.M, Einosuke Nagao, Tsuyoshi Matsushima
  14 Game Over 0:12 BA.M, Einosuke Nagao, Tsuyoshi Matsushima
  15 Ending 1 3:40 BA.M, Einosuke Nagao, Tsuyoshi Matsushima
  16 Ending 2 1:58 BA.M, Einosuke Nagao, Tsuyoshi Matsushima