Heisei Shin Onigashima (New) (Super Nintendo)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Introduction 0:18 Yuichi Ozaki, Akihito Nakatsuka
  2 Once Upon a Time... 1:18 Yuichi Ozaki, Akihito Nakatsuka
  3 Beginning of a Tale 0:03 Yuichi Ozaki, Akihito Nakatsuka
  4 Pastoral 1:20 Yuichi Ozaki, Akihito Nakatsuka
  5 Happy Days 1:23 Yuichi Ozaki, Akihito Nakatsuka
  6 Together for the Quest 1:02 Yuichi Ozaki, Akihito Nakatsuka
  7 Village 1:16 Yuichi Ozaki, Akihito Nakatsuka
  8 Shoya and Daitengu ~ Dominant Figures 0:51 Yuichi Ozaki, Akihito Nakatsuka
  9 Medetashi ~ All's Well That Ends Well 0:51 Yuichi Ozaki, Akihito Nakatsuka
  10 Unease 0:47 Yuichi Ozaki, Akihito Nakatsuka
  11 Enemies 0:33 Yuichi Ozaki, Akihito Nakatsuka
  12 Ruin 0:31 Yuichi Ozaki, Akihito Nakatsuka
  13 Hinoe 0:35 Yuichi Ozaki, Akihito Nakatsuka
  14 Ahead for the Mission 1:02 Yuichi Ozaki, Akihito Nakatsuka
  15 Monkey Dance 0:09 Yuichi Ozaki, Akihito Nakatsuka
  16 Night 1:02 Yuichi Ozaki, Akihito Nakatsuka
  17 Yamamba 1:42 Yuichi Ozaki, Akihito Nakatsuka
  18 Zenpen's Staff Roll 0:58 Yuichi Ozaki, Akihito Nakatsuka
  19 Waiting for the Reincarnation 1:30 Yuichi Ozaki, Akihito Nakatsuka
  20 Flying 0:31 Yuichi Ozaki, Akihito Nakatsuka
  21 The Dragon 0:39 Yuichi Ozaki, Akihito Nakatsuka
  22 The Dragon is Dead 1 1:31 Yuichi Ozaki, Akihito Nakatsuka
  23 The Dragon is Dead 2 1:22 Yuichi Ozaki, Akihito Nakatsuka
  24 Tengu 0:14 Yuichi Ozaki, Akihito Nakatsuka
  25 Kouhen's Staff Roll 2:38 Yuichi Ozaki, Akihito Nakatsuka
  26 Tada 1 0:03 Yuichi Ozaki, Akihito Nakatsuka
  27 Tada 2 0:02 Yuichi Ozaki, Akihito Nakatsuka
  28 Tada 3 0:03 Yuichi Ozaki, Akihito Nakatsuka
  29 Tada 4 0:01 Yuichi Ozaki, Akihito Nakatsuka
  30 Tada 5 0:04 Yuichi Ozaki, Akihito Nakatsuka
  31 Tada 6 0:06 Yuichi Ozaki, Akihito Nakatsuka
  32 Tada 7 0:02 Yuichi Ozaki, Akihito Nakatsuka
  33 Tada 8 0:02 Yuichi Ozaki, Akihito Nakatsuka
  34 Tada 9 0:02 Yuichi Ozaki, Akihito Nakatsuka
  35 Tada 10 0:02 Yuichi Ozaki, Akihito Nakatsuka
  36 Tada 11 0:02 Yuichi Ozaki, Akihito Nakatsuka
  37 Tada 12 0:06 Yuichi Ozaki, Akihito Nakatsuka
  38 Tada 13 0:05 Yuichi Ozaki, Akihito Nakatsuka
  39 Pastoral 2:29 Koji Kondo, Taro Bando
  40 Sibakari and Sentaku 1:41 Koji Kondo, Taro Bando
  41 Sibakari and Sentaku (Short) 0:25 Koji Kondo, Taro Bando
  42 Happy Days 0:25 Koji Kondo, Taro Bando
  43 Sadness 1:15 Koji Kondo, Taro Bando
  44 Raid of Ogres 0:08 Koji Kondo, Taro Bando
  45 Ahead for the Mission 1:02 Koji Kondo, Taro Bando
  46 Intermission 0:04 Koji Kondo, Taro Bando
  47 Enemies 1:25 Koji Kondo, Taro Bando
  48 Enemies (Short) 0:21 Koji Kondo, Taro Bando
  49 Tengu 0:13 Koji Kondo, Taro Bando
  50 Lakeside 1:38 Koji Kondo, Taro Bando
  51 Underwater 0:18 Koji Kondo, Taro Bando
  52 Hinoe 0:09 Koji Kondo, Taro Bando
  53 Zenpen's Staff Roll 1:00 Koji Kondo, Taro Bando
  54 Ruin 1:02 Koji Kondo, Taro Bando
  55 Strange Forest 1:42 Koji Kondo, Taro Bando
  56 Animals in the Forest 0:18 Koji Kondo, Taro Bando
  57 Janou ~ Sparrow's Parent 0:51 Koji Kondo, Taro Bando
  58 Together for the Quest 0:56 Koji Kondo, Taro Bando
  59 Shiraishi 0:32 Koji Kondo, Taro Bando
  60 Flying 0:30 Koji Kondo, Taro Bando
  61 The Dragon 0:35 Koji Kondo, Taro Bando
  62 The Dragon is Dead 1:22 Koji Kondo, Taro Bando
  63 Kouhen's Staff Roll 1:44 Koji Kondo, Taro Bando
  64 Tada 1 0:02 Koji Kondo, Taro Bando
  65 Tada 2 0:05 Koji Kondo, Taro Bando
  66 Tada 3 0:02 Koji Kondo, Taro Bando
  67 Tada 4 0:01 Koji Kondo, Taro Bando