Super Nazo Puyo (Super Nintendo)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Title 2:10 BA.M, Einosuke Nagao, Tsuyoshi Matsushima, TAISHOW, SUPERKENTA
  2 Mode Select 1:00 BA.M, Einosuke Nagao, Tsuyoshi Matsushima, TAISHOW, SUPERKENTA
  3 Arle Opening & Training Mode 1:43 BA.M, Einosuke Nagao, Tsuyoshi Matsushima, TAISHOW, SUPERKENTA
  4 Rulue Opening & Puzzle Editor 1:03 BA.M, Einosuke Nagao, Tsuyoshi Matsushima, TAISHOW, SUPERKENTA
  5 Interlude ~ Arle and Rulue 1:45 BA.M, Einosuke Nagao, Tsuyoshi Matsushima, TAISHOW, SUPERKENTA
  6 Arle Area 1 1:46 BA.M, Einosuke Nagao, Tsuyoshi Matsushima, TAISHOW, SUPERKENTA
  7 Arle Area 2 2:11 BA.M, Einosuke Nagao, Tsuyoshi Matsushima, TAISHOW, SUPERKENTA
  8 Arle Area 3 2:52 BA.M, Einosuke Nagao, Tsuyoshi Matsushima, TAISHOW, SUPERKENTA
  9 Arle Area 4 3:00 BA.M, Einosuke Nagao, Tsuyoshi Matsushima, TAISHOW, SUPERKENTA
  10 Arle Puzzle 1 & Practice Mode 2:36 BA.M, Einosuke Nagao, Tsuyoshi Matsushima, TAISHOW, SUPERKENTA
  11 Arle Puzzle 2 1:50 BA.M, Einosuke Nagao, Tsuyoshi Matsushima, TAISHOW, SUPERKENTA
  12 Rulue Area 1 1:00 BA.M, Einosuke Nagao, Tsuyoshi Matsushima, TAISHOW, SUPERKENTA
  13 Rulue Area 2 1:40 BA.M, Einosuke Nagao, Tsuyoshi Matsushima, TAISHOW, SUPERKENTA
  14 Rulue Area 3 1:58 BA.M, Einosuke Nagao, Tsuyoshi Matsushima, TAISHOW, SUPERKENTA
  15 Rulue Area 4 2:12 BA.M, Einosuke Nagao, Tsuyoshi Matsushima, TAISHOW, SUPERKENTA
  16 Rulue Puzzle 1 1:46 BA.M, Einosuke Nagao, Tsuyoshi Matsushima, TAISHOW, SUPERKENTA
  17 Rulue Puzzle 2 1:53 BA.M, Einosuke Nagao, Tsuyoshi Matsushima, TAISHOW, SUPERKENTA
  18 Rulue Puzzle 3 1:40 BA.M, Einosuke Nagao, Tsuyoshi Matsushima, TAISHOW, SUPERKENTA
  19 Rulue Puzzle 4 2:00 BA.M, Einosuke Nagao, Tsuyoshi Matsushima, TAISHOW, SUPERKENTA
  20 Boss 2:22 BA.M, Einosuke Nagao, Tsuyoshi Matsushima, TAISHOW, SUPERKENTA
  21 Satan 3:14 BA.M, Einosuke Nagao, Tsuyoshi Matsushima, TAISHOW, SUPERKENTA
  22 Area 5 ~ Arle vs. Rulue 1:46 BA.M, Einosuke Nagao, Tsuyoshi Matsushima, TAISHOW, SUPERKENTA
  23 Game Over 0:35 BA.M, Einosuke Nagao, Tsuyoshi Matsushima, TAISHOW, SUPERKENTA
  24 Ending 3:40 BA.M, Einosuke Nagao, Tsuyoshi Matsushima, TAISHOW, SUPERKENTA
  25 Unused Track 3:17 BA.M, Einosuke Nagao, Tsuyoshi Matsushima, TAISHOW, SUPERKENTA