Super Nazo Puyo 2 (Super Nintendo)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Title 0:42 BA.M, Tsuyoshi Matsushima, SUPERKENTA, Einosuke Nagao
  2 Mode Select 1:00 BA.M, Tsuyoshi Matsushima, SUPERKENTA, Einosuke Nagao
  3 Introduction 0:56 BA.M, Tsuyoshi Matsushima, SUPERKENTA, Einosuke Nagao
  4 Practice Mode 1:42 BA.M, Tsuyoshi Matsushima, SUPERKENTA, Einosuke Nagao
  5 Training Mode 1:25 BA.M, Tsuyoshi Matsushima, SUPERKENTA, Einosuke Nagao
  6 Interlude & Puzzle Editor 1:34 BA.M, Tsuyoshi Matsushima, SUPERKENTA, Einosuke Nagao
  7 Mountain 2:06 BA.M, Tsuyoshi Matsushima, SUPERKENTA, Einosuke Nagao
  8 Overworld 1:32 BA.M, Tsuyoshi Matsushima, SUPERKENTA, Einosuke Nagao
  9 Village & Lakeside 1:50 BA.M, Tsuyoshi Matsushima, SUPERKENTA, Einosuke Nagao
  10 Forest & Cave 1:46 BA.M, Tsuyoshi Matsushima, SUPERKENTA, Einosuke Nagao
  11 Rulue's House & Menu Screen 1:04 BA.M, Tsuyoshi Matsushima, SUPERKENTA, Einosuke Nagao
  12 Witch's Tower 1:25 BA.M, Tsuyoshi Matsushima, SUPERKENTA, Einosuke Nagao
  13 Puzzle 1:56 BA.M, Tsuyoshi Matsushima, SUPERKENTA, Einosuke Nagao
  14 Boss 1:26 BA.M, Tsuyoshi Matsushima, SUPERKENTA, Einosuke Nagao
  15 Last Boss 2:24 BA.M, Tsuyoshi Matsushima, SUPERKENTA, Einosuke Nagao
  16 Fanfare 0:03 BA.M, Tsuyoshi Matsushima, SUPERKENTA, Einosuke Nagao
  17 Game Over 0:35 BA.M, Tsuyoshi Matsushima, SUPERKENTA, Einosuke Nagao
  18 Ending 2:08 BA.M, Tsuyoshi Matsushima, SUPERKENTA, Einosuke Nagao
  19 Credits 1:03 BA.M, Tsuyoshi Matsushima, SUPERKENTA, Einosuke Nagao