Super Mario World (Super Nintendo)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Nintendo Logo 0:01 Koji Kondo
  2 Title 1:20 Koji Kondo
  3 Yoshi's Island 0:20 Koji Kondo
  4 Wandering the Plains 0:27 Koji Kondo
  5 Vanilla Dome 0:38 Koji Kondo
  6 Forest of Illusion 0:30 Koji Kondo
  7 Bowser's Castle Emerges 0:07 Koji Kondo
  8 Valley of Bowser 0:19 Koji Kondo
  9 Star Road 0:22 Koji Kondo
  10 Special World 0:28 Koji Kondo
  11 Super Mario Bros. Remix 2:51 Koji Kondo
  12 Overworld 1:20 Koji Kondo
  13 Overworld (Yoshi) 1:20 Koji Kondo
  14 Overworld (Hurry) 1:08 Koji Kondo
  15 Overworld (Hurry Yoshi) 1:08 Koji Kondo
  16 Athletic 1:14 Koji Kondo
  17 Athletic (Yoshi) 1:14 Koji Kondo
  18 Athletic (Hurry) 1:04 Koji Kondo
  19 Athletic (Hurry Yoshi) 1:04 Koji Kondo
  20 Underground 1:22 Koji Kondo
  21 Underground (Yoshi) 1:22 Koji Kondo
  22 Underground (Hurry) 1:04 Koji Kondo
  23 Underground (Yoshi Hurry) 1:04 Koji Kondo
  24 Swimming 1:35 Koji Kondo
  25 Swimming (Yoshi) 1:35 Koji Kondo
  26 Swimming (Hurry) 1:19 Koji Kondo
  27 Swimming (Hurry Yoshi) 1:19 Koji Kondo
  28 Haunted House 2:45 Koji Kondo
  29 Haunted House (Hurry) 1:48 Koji Kondo
  30 Fortress 2:40 Koji Kondo
  31 Fortress (Hurry) 1:53 Koji Kondo
  32 P-Switch 0:12 Koji Kondo
  33 P-Switch (Cave) 0:12 Koji Kondo
  34 P-Switch (Hurry) 0:09 Koji Kondo
  35 P-Switch (Cave Hurry) 0:09 Koji Kondo
  36 Invincible 0:07 Koji Kondo
  37 Invincible (Cave) 0:07 Koji Kondo
  38 Invincible (Hurry) 0:06 Koji Kondo
  39 Invincible (Cave Hurry) 0:06 Koji Kondo
  40 Bonus Game 1:03 Koji Kondo
  41 Bonus Game (Hurry) 0:55 Koji Kondo
  42 Bonus Game Clear 0:04 Koji Kondo
  43 Boss Battle 1:35 Koji Kondo
  44 Boss Battle (Hurry) 1:19 Koji Kondo
  45 Egg is Rescued 0:05 Koji Kondo
  46 World Clear 0:13 Koji Kondo
  47 Course Clear 0:09 Koji Kondo
  48 Fade Out! 0:01 Koji Kondo
  49 Secret Exit! 0:03 Koji Kondo
  50 Fortress Clear 0:09 Koji Kondo
  51 Player Down 0:04 Koji Kondo
  52 Game Over 0:07 Koji Kondo
  53 The Evil King Bowser 1:32 Koji Kondo
  54 The Evil King Bowser (Intro) 0:09 Koji Kondo
  55 Bowser's Last Attack 1:14 Koji Kondo
  56 Bowser's Last Attack (Faster) 1:09 Koji Kondo
  57 Bowser Zoom 0:06 Koji Kondo
  58 Bowser Zoom Out 0:03 Koji Kondo
  59 Peach's Item 0:02 Koji Kondo
  60 Bowser Defeated 0:08 Koji Kondo
  61 Princess Peach is Rescued 0:17 Koji Kondo
  62 Staff Roll 1:35 Koji Kondo
  63 The Yoshis are Home 0:14 Koji Kondo
  64 Cast List 2:19 Koji Kondo
  65 Cast List (Looped) 1:41 Koji Kondo
  66 Yoshi 0:01 Koji Kondo