Shin Megami Tensei: If... (Super Nintendo)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Title 1:29 Tsukasa Masuko
  2 Data Load Screen 0:32 Tsukasa Masuko
  3 Nova's Questions 0:17 Tsukasa Masuko
  4 Hazama 0:32 Tsukasa Masuko
  5 Classroom 2:27 Tsukasa Masuko
  6 Danger 1:38 Tsukasa Masuko
  7 School 0:24 Tsukasa Masuko
  8 Important Meeting 0:41 Tsukasa Masuko
  9 President's Office 1:32 Tsukasa Masuko
  10 Fusion 0:18 Tsukasa Masuko
  11 Devil Appears 0:16 Tsukasa Masuko
  12 Battle 3:00 Tsukasa Masuko
  13 Between the Seals 3:32 Tsukasa Masuko
  14 Dimensional Portal 0:32 Tsukasa Masuko
  15 Gouman Kai 2:48 Tsukasa Masuko
  16 Makai Town 2:47 Tsukasa Masuko
  17 Casino 1:01 Tsukasa Masuko
  18 Level Up 0:30 Tsukasa Masuko
  19 Game Over 2:15 Tsukasa Masuko
  20 Houshoku Kai 2:35 Tsukasa Masuko
  21 Taida Kai 1:56 Tsukasa Masuko
  22 Disco 2:21 Tsukasa Masuko
  23 Shitto Kai 2:59 Tsukasa Masuko
  24 Heroine 1:40 Tsukasa Masuko
  25 Donyoku Kai 3:41 Tsukasa Masuko
  26 Funnu Kai 4:48 Tsukasa Masuko
  27 School 4-10 F 0:26 Tsukasa Masuko
  28 Seishin Kai 0:43 Tsukasa Masuko
  29 Final Battle 2:43 Tsukasa Masuko
  30 Epilogue 0:44 Tsukasa Masuko
  31 Ending 2:40 Tsukasa Masuko
  32 Staff Roll 3:32 Tsukasa Masuko
  33 Jakyou no Yakata 3:51 Tsukasa Masuko
  34 Fortune Teller 0:49 Tsukasa Masuko
  35 Shop 0:40 Tsukasa Masuko
  36 Mysterious Finding 0:32 Tsukasa Masuko
  37 Terminal 0:32 Tsukasa Masuko
  38 Boss Battle 3:35 Tsukasa Masuko
  39 Chi no Nomos 0:59 Tsukasa Masuko
  40 Dai 1 Nomos 0:23 Tsukasa Masuko
  41 Victory Chimes 0:03 Tsukasa Masuko
  42 Drum Beat 0:04 Tsukasa Masuko
  43 Enka (Success) 0:08 Tsukasa Masuko
  44 Enka (Failure) 0:08 Tsukasa Masuko
  45 Rumbling 0:05 Tsukasa Masuko
  46 Geyser 0:08 Tsukasa Masuko