Shin Momotarou Densetsu (Super Nintendo)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Title 0:12 Kazuyuki Sekiguchi
  2 Basaraou's Theme 0:57 Kazuyuki Sekiguchi
  3 Overture 2:13 Kazuyuki Sekiguchi
  4 A Crisis is Drawing Near 0:39 Kazuyuki Sekiguchi
  5 Hindering Ogres 0:46 Kazuyuki Sekiguchi
  6 Karura's Theme 0:52 Kazuyuki Sekiguchi
  7 Long-Standing Rival 1:21 Kazuyuki Sekiguchi
  8 Sennin's Theme 0:37 Kazuyuki Sekiguchi
  9 Momotarou's Firm Decision 0:59 Kazuyuki Sekiguchi
  10 Peaceful Village 1:28 Kazuyuki Sekiguchi
  11 Momotarou's Theme 0:49 Kazuyuki Sekiguchi
  12 Battle with Ogres 0:53 Kazuyuki Sekiguchi
  13 Ksitigarbha 1:59 Kazuyuki Sekiguchi
  14 Training 1:54 Kazuyuki Sekiguchi
  15 Cave 1:36 Kazuyuki Sekiguchi
  16 Dreadful Enemies 0:51 Kazuyuki Sekiguchi
  17 Breaking Down 1:10 Kazuyuki Sekiguchi
  18 Sparrows Inn 0:46 Kazuyuki Sekiguchi
  19 Mountain Path 1:30 Kazuyuki Sekiguchi
  20 Desperate Situation 0:56 Kazuyuki Sekiguchi
  21 Ajase's Theme 1:28 Kazuyuki Sekiguchi
  22 Taoist Village 0:39 Kazuyuki Sekiguchi
  23 Rustic Fete 1:10 Kazuyuki Sekiguchi
  24 Moukarimakka Ondo 0:45 Kazuyuki Sekiguchi
  25 Urashima Village 1:30 Kazuyuki Sekiguchi
  26 Ryuuguu Castle 0:44 Kazuyuki Sekiguchi
  27 Ryuuguu Millenary Dance 0:43 Kazuyuki Sekiguchi
  28 Kaguya, the Princess of the Moon 2:15 Kazuyuki Sekiguchi
  29 Village on the Moon 1:58 Kazuyuki Sekiguchi
  30 Soaring Tower 1:06 Kazuyuki Sekiguchi
  31 Smiling Competition 0:55 Kazuyuki Sekiguchi
  32 Binbougami's Theme 0:34 Kazuyuki Sekiguchi
  33 Amanojyaku's Theme 0:29 Kazuyuki Sekiguchi
  34 Village of Smiles 1:01 Kazuyuki Sekiguchi
  35 Mashira's Theme 1:00 Kazuyuki Sekiguchi
  36 Conversion 2:31 Kazuyuki Sekiguchi
  37 Capital of Wishes 0:31 Kazuyuki Sekiguchi
  38 Momotarou's Castle 1:47 Kazuyuki Sekiguchi
  39 Fuujin and Raijin 0:44 Kazuyuki Sekiguchi
  40 Yashahime's Theme 2:13 Kazuyuki Sekiguchi
  41 Triumphant Return 1:01 Kazuyuki Sekiguchi
  42 Sea Breeze 1:05 Kazuyuki Sekiguchi
  43 Stormy Naval Battle 0:49 Kazuyuki Sekiguchi
  44 Robot Making Craftsman 0:59 Kazuyuki Sekiguchi
  45 Fling Castle 0:49 Kazuyuki Sekiguchi
  46 The Ocean Floor 1:16 Kazuyuki Sekiguchi
  47 Milky Way 0:38 Kazuyuki Sekiguchi
  48 Fling in Moonlight 1:38 Kazuyuki Sekiguchi
  49 Phoenix 1:21 Kazuyuki Sekiguchi
  50 Through a Wilderness 2:04 Kazuyuki Sekiguchi
  51 Hell 1:07 Kazuyuki Sekiguchi
  52 Decisive Battle with Basaraou 0:53 Kazuyuki Sekiguchi
  53 Final Battle 2:00 Kazuyuki Sekiguchi
  54 Dawn 2:38 Kazuyuki Sekiguchi
  55 Denouement 5:21 Kazuyuki Sekiguchi
  56 Sea 0:12 Kazuyuki Sekiguchi
  57 Battle Intro 0:02 Kazuyuki Sekiguchi
  58 Battle End 0:02 Kazuyuki Sekiguchi
  59 Level Up 0:04 Kazuyuki Sekiguchi
  60 Technique 0:03 Kazuyuki Sekiguchi
  61 Event Item 0:03 Kazuyuki Sekiguchi
  62 Failure 0:06 Kazuyuki Sekiguchi
  63 Curse 0:04 Kazuyuki Sekiguchi
  64 Karura's Metamorphosis 0:12 Kazuyuki Sekiguchi