Super Loopz (Super Nintendo)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Title Screen 1:53 Koji Hayashi
  2 Stage Theme 1 1:34 Koji Hayashi
  3 Stage Theme 2 2:01 Koji HayashI
  4 Stage Theme 3 1:24 Koji Hayashi
  5 Proceed to Bonus Game 0:04 Koji Hayashi
  6 Proceed to Bonus Game (Variation) 0:04 Koji Hayashi
  7 Bonus Game 0:47 Koji Hayashi
  8 Challenge 1:19 Koji Hayashi
  9 Ending 1:32 Koji Hayashi
  10 Game Over 0:03 Koji Hayashi
  11 Game Over (Variation) 0:03 Koji Hayashi