Sougou Kakutougi Astral Bout (Super Nintendo)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Title Screen 0:24 Takuo Uchida, Yukiyoshi Fujimoto, Jun Otsuki
  2 Main Menu 1:24 Takuo Uchida, Yukiyoshi Fujimoto, Jun Otsuki
  3 Next Match (Championship) 0:07 Takuo Uchida, Yukiyoshi Fujimoto, Jun Otsuki
  4 Fight Music 1 0:03 Takuo Uchida, Yukiyoshi Fujimoto, Jun Otsuki
  5 Fight Music 2 0:04 Takuo Uchida, Yukiyoshi Fujimoto, Jun Otsuki
  6 Fight Music 3 1:15 Takuo Uchida, Yukiyoshi Fujimoto, Jun Otsuki
  7 Fight Music 4 1:00 Takuo Uchida, Yukiyoshi Fujimoto, Jun Otsuki
  8 Fight Music 5 0:14 Takuo Uchida, Yukiyoshi Fujimoto, Jun Otsuki
  9 Fight Music 6 0:42 Takuo Uchida, Yukiyoshi Fujimoto, Jun Otsuki
  10 Fight Music 7 0:56 Takuo Uchida, Yukiyoshi Fujimoto, Jun Otsuki
  11 Fight Music 8 0:42 Takuo Uchida, Yukiyoshi Fujimoto, Jun Otsuki
  12 Fight Music 9 0:16 Takuo Uchida, Yukiyoshi Fujimoto, Jun Otsuki
  13 End of Round 0:32 Takuo Uchida, Yukiyoshi Fujimoto, Jun Otsuki
  14 Winner! 0:16 Takuo Uchida, Yukiyoshi Fujimoto, Jun Otsuki
  15 Continue? 0:19 Takuo Uchida, Yukiyoshi Fujimoto, Jun Otsuki
  16 Game Over 0:02 Takuo Uchida, Yukiyoshi Fujimoto, Jun Otsuki
  17 Let's Challenge! Try High Level 0:18 Takuo Uchida, Yukiyoshi Fujimoto, Jun Otsuki
  18 Final Bout ~ The King of the Universe Opening 0:03 Takuo Uchida, Yukiyoshi Fujimoto, Jun Otsuki
  19 You Are Champion! 3:46 Takuo Uchida, Yukiyoshi Fujimoto, Jun Otsuki
  20 Select Fighter (Non-Championship) 0:04 Takuo Uchida, Yukiyoshi Fujimoto, Jun Otsuki
  21 Retry Mode 0:15 Takuo Uchida, Yukiyoshi Fujimoto, Jun Otsuki