Astral Bout 3 (Super Nintendo)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Title 3:05 Hikoshi Hashimoto, Takuo Uchida, Kazuhiko Ohki
  2 Main Menu 1:35 Hikoshi Hashimoto, Takuo Uchida, Kazuhiko Ohki
  3 Training 0:39 Hikoshi Hashimoto, Takuo Uchida, Kazuhiko Ohki
  4 Select Fight Style 1:00 Hikoshi Hashimoto, Takuo Uchida, Kazuhiko Ohki
  5 Next Match 1:19 Hikoshi Hashimoto, Takuo Uchida, Kazuhiko Ohki
  6 Maeda's Theme 1:25 Hikoshi Hashimoto, Takuo Uchida, Kazuhiko Ohki
  7 Nagai's Theme 1:43 Hikoshi Hashimoto, Takuo Uchida, Kazuhiko Ohki
  8 Naruse's Theme 1:46 Hikoshi Hashimoto, Takuo Uchida, Kazuhiko Ohki
  9 Yamamoto's Theme 2:18 Hikoshi Hashimoto, Takuo Uchida, Kazuhiko Ohki
  10 Goldman's Theme 2:27 Hikoshi Hashimoto, Takuo Uchida, Kazuhiko Ohki
  11 Bryce's Theme 1:35 Hikoshi Hashimoto, Takuo Uchida, Kazuhiko Ohki
  12 Felman's Theme 2:03 Hikoshi Hashimoto, Takuo Uchida, Kazuhiko Ohki
  13 Max's Theme 1:31 Hikoshi Hashimoto, Takuo Uchida, Kazuhiko Ohki
  14 Schneider's Theme 1:40 Hikoshi Hashimoto, Takuo Uchida, Kazuhiko Ohki
  15 Warren's Theme 1:11 Hikoshi Hashimoto, Takuo Uchida, Kazuhiko Ohki
  16 Joseph's Theme 1:17 Hikoshi Hashimoto, Takuo Uchida, Kazuhiko Ohki
  17 Tanner's Theme 1:21 Hikoshi Hashimoto, Takuo Uchida, Kazuhiko Ohki
  18 Gaza's Theme 1:29 Hikoshi Hashimoto, Takuo Uchida, Kazuhiko Ohki
  19 William's Theme 0:37 Hikoshi Hashimoto, Takuo Uchida, Kazuhiko Ohki
  20 Golchev's Theme 1:38 Hikoshi Hashimoto, Takuo Uchida, Kazuhiko Ohki
  21 Match Results 0:58 Hikoshi Hashimoto, Takuo Uchida, Kazuhiko Ohki
  22 Victory 0:12 Hikoshi Hashimoto, Takuo Uchida, Kazuhiko Ohki
  23 Staff Roll 7:42 Hikoshi Hashimoto, Takuo Uchida, Kazuhiko Ohki
  24 Unknown Jingle 0:04 Hikoshi Hashimoto, Takuo Uchida, Kazuhiko Ohki