Shinseiki Odysselya 2 (Super Nintendo)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Vic Tokai Jingle 0:06 Studio Chriche, Fumito Tamayama, Shigenori Masuko
  2 Prologue 2:15 Studio Chriche, Fumito Tamayama, Shigenori Masuko
  3 Load Game 1:51 Studio Chriche, Fumito Tamayama, Shigenori Masuko
  4 World Map 1:30 Studio Chriche, Fumito Tamayama, Shigenori Masuko
  5 Palace 0:24 Studio Chriche, Fumito Tamayama, Shigenori Masuko
  6 Madness 2:46 Studio Chriche, Fumito Tamayama, Shigenori Masuko
  7 Catastrophe 1:14 Studio Chriche, Fumito Tamayama, Shigenori Masuko
  8 Escape 2:08 Studio Chriche, Fumito Tamayama, Shigenori Masuko
  9 Battle 0:44 Studio Chriche, Fumito Tamayama, Shigenori Masuko
  10 Victory 0:30 Studio Chriche, Fumito Tamayama, Shigenori Masuko
  11 Hope 1:43 Studio Chriche, Fumito Tamayama, Shigenori Masuko
  12 Town 1 1:56 Studio Chriche, Fumito Tamayama, Shigenori Masuko
  13 Dungeon 1 1:20 Studio Chriche, Fumito Tamayama, Shigenori Masuko
  14 Field 1 1:04 Studio Chriche, Fumito Tamayama, Shigenori Masuko
  15 Town 2 1:56 Studio Chriche, Fumito Tamayama, Shigenori Masuko
  16 Inn 0:08 Studio Chriche, Fumito Tamayama, Shigenori Masuko
  17 Boss Battle 1 1:17 Studio Chriche, Fumito Tamayama, Shigenori Masuko
  18 Palace 2 2:09 Studio Chriche, Fumito Tamayama, Shigenori Masuko
  19 Dungeon 2 1:04 Studio Chriche, Fumito Tamayama, Shigenori Masuko
  20 Sadness 2:08 Studio Chriche, Fumito Tamayama, Shigenori Masuko
  21 Hope 2 2:47 Studio Chriche, Fumito Tamayama, Shigenori Masuko
  22 King of Dragon 0:13 Studio Chriche, Fumito Tamayama, Shigenori Masuko
  23 Tower 1:30 Studio Chriche, Fumito Tamayama, Shigenori Masuko
  24 Colosseum 0:56 Studio Chriche, Fumito Tamayama, Shigenori Masuko
  25 Lawlen 0:43 Studio Chriche, Fumito Tamayama, Shigenori Masuko
  26 Champion 2:08 Studio Chriche, Fumito Tamayama, Shigenori Masuko
  27 Boss Battle 2 1:19 Studio Chriche, Fumito Tamayama, Shigenori Masuko
  28 Boss Battle 3 1:36 Studio Chriche, Fumito Tamayama, Shigenori Masuko
  29 Pruisen Castle 1:46 Studio Chriche, Fumito Tamayama, Shigenori Masuko
  30 Britten Castle 2:53 Studio Chriche, Fumito Tamayama, Shigenori Masuko
  31 Asian Town 1:17 Studio Chriche, Fumito Tamayama, Shigenori Masuko
  32 King of Dragon 2 1:43 Studio Chriche, Fumito Tamayama, Shigenori Masuko
  33 Solitude 2:30 Studio Chriche, Fumito Tamayama, Shigenori Masuko
  34 Underworld Battle 1:24 Studio Chriche, Fumito Tamayama, Shigenori Masuko
  35 Credits 5:17 Studio Chriche, Fumito Tamayama, Shigenori Masuko