Pachinko Tetsujin: Shichiban Shoubu (Super Nintendo)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Introduction 0:50 Shigenori Masuko, Yasuyuki Suzuki, Maki Kirioka
  2 Title Screen 1:00 Shigenori Masuko, Yasuyuki Suzuki, Maki Kirioka
  3 Mode Select 0:38 Shigenori Masuko, Yasuyuki Suzuki, Maki Kirioka
  4 Practice 2:07 Shigenori Masuko, Yasuyuki Suzuki, Maki Kirioka
  5 Opening 0:48 Shigenori Masuko, Yasuyuki Suzuki, Maki Kirioka
  6 Menu 1:37 Shigenori Masuko, Yasuyuki Suzuki, Maki Kirioka
  7 Pachinko Stand Select 4:08 Shigenori Masuko, Yasuyuki Suzuki, Maki Kirioka
  8 Pachinko Stand Playing 4:08 Shigenori Masuko, Yasuyuki Suzuki, Maki Kirioka
  9 Hyakka Ryouran Rhythm 1 0:44 Shigenori Masuko, Yasuyuki Suzuki, Maki Kirioka
  10 Hyakka Ryouran Rhythm 2 0:25 Shigenori Masuko, Yasuyuki Suzuki, Maki Kirioka
  11 Hyakka Ryouran Rhythm 3 0:28 Shigenori Masuko, Yasuyuki Suzuki, Maki Kirioka
  12 Hyakka Ryouran Rhythm 4 0:29 Shigenori Masuko, Yasuyuki Suzuki, Maki Kirioka
  13 Last Mission 1:13 Shigenori Masuko, Yasuyuki Suzuki, Maki Kirioka
  14 Mission Failure 0:23 Shigenori Masuko, Yasuyuki Suzuki, Maki Kirioka
  15 Mission Completed 0:43 Shigenori Masuko, Yasuyuki Suzuki, Maki Kirioka
  16 Ending 1:45 Shigenori Masuko, Yasuyuki Suzuki, Maki Kirioka
  17 Staff Roll 1:17 Shigenori Masuko, Yasuyuki Suzuki, Maki Kirioka
  18 DK Daikoku Denki Logo (part 1) 0:02 Shigenori Masuko, Yasuyuki Suzuki, Maki Kirioka
  19 DK Daikoku Denki Logo (part 2) 0:01 Shigenori Masuko, Yasuyuki Suzuki, Maki Kirioka