Pop 'n' Twinbee (Super Nintendo)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Opening 0:31 Kazuhiko Uehara, Masahiro "Ika Chan" Ikariko, Keroppi Inoue, Tomoya Tomita, Nobuyuki Akena, Masae Nakashima, Saiko Miki
  2 Demo 1:26 Kazuhiko Uehara, Masahiro "Ika Chan" Ikariko, Keroppi Inoue, Tomoya Tomita, Nobuyuki Akena, Masae Nakashima, Saiko Miki
  3 Insert Name 0:18 Kazuhiko Uehara, Masahiro "Ika Chan" Ikariko, Keroppi Inoue, Tomoya Tomita, Nobuyuki Akena, Masae Nakashima, Saiko Miki
  4 Village Sky 1:39 Kazuhiko Uehara, Masahiro "Ika Chan" Ikariko, Keroppi Inoue, Tomoya Tomita, Nobuyuki Akena, Masae Nakashima, Saiko Miki
  5 Ocean 1:19 Kazuhiko Uehara, Masahiro "Ika Chan" Ikariko, Keroppi Inoue, Tomoya Tomita, Nobuyuki Akena, Masae Nakashima, Saiko Miki
  6 Far East Sky 1:58 Kazuhiko Uehara, Masahiro "Ika Chan" Ikariko, Keroppi Inoue, Tomoya Tomita, Nobuyuki Akena, Masae Nakashima, Saiko Miki
  7 Big Airship 1:31 Kazuhiko Uehara, Masahiro "Ika Chan" Ikariko, Keroppi Inoue, Tomoya Tomita, Nobuyuki Akena, Masae Nakashima, Saiko Miki
  8 Wild Life 1:39 Kazuhiko Uehara, Masahiro "Ika Chan" Ikariko, Keroppi Inoue, Tomoya Tomita, Nobuyuki Akena, Masae Nakashima, Saiko Miki
  9 Deep Lava Cave 2:02 Kazuhiko Uehara, Masahiro "Ika Chan" Ikariko, Keroppi Inoue, Tomoya Tomita, Nobuyuki Akena, Masae Nakashima, Saiko Miki
  10 Big Boss Battle 0:59 Kazuhiko Uehara, Masahiro "Ika Chan" Ikariko, Keroppi Inoue, Tomoya Tomita, Nobuyuki Akena, Masae Nakashima, Saiko Miki
  11 Big Boss Battle 2 1:13 Kazuhiko Uehara, Masahiro "Ika Chan" Ikariko, Keroppi Inoue, Tomoya Tomita, Nobuyuki Akena, Masae Nakashima, Saiko Miki
  12 Level Complete 0:08 Kazuhiko Uehara, Masahiro "Ika Chan" Ikariko, Keroppi Inoue, Tomoya Tomita, Nobuyuki Akena, Masae Nakashima, Saiko Miki
  13 Level Complete 2 0:14 Kazuhiko Uehara, Masahiro "Ika Chan" Ikariko, Keroppi Inoue, Tomoya Tomita, Nobuyuki Akena, Masae Nakashima, Saiko Miki
  14 Mechanical World 1:38 Kazuhiko Uehara, Masahiro "Ika Chan" Ikariko, Keroppi Inoue, Tomoya Tomita, Nobuyuki Akena, Masae Nakashima, Saiko Miki
  15 Final Boss Battle 0:50 Kazuhiko Uehara, Masahiro "Ika Chan" Ikariko, Keroppi Inoue, Tomoya Tomita, Nobuyuki Akena, Masae Nakashima, Saiko Miki
  16 Staff Roll 1:36 Kazuhiko Uehara, Masahiro "Ika Chan" Ikariko, Keroppi Inoue, Tomoya Tomita, Nobuyuki Akena, Masae Nakashima, Saiko Miki
  17 Keep or Give It Up? 0:27 Kazuhiko Uehara, Masahiro "Ika Chan" Ikariko, Keroppi Inoue, Tomoya Tomita, Nobuyuki Akena, Masae Nakashima, Saiko Miki
  18 Game Over 0:07 Kazuhiko Uehara, Masahiro "Ika Chan" Ikariko, Keroppi Inoue, Tomoya Tomita, Nobuyuki Akena, Masae Nakashima, Saiko Miki
  19 High Score 0:26 Kazuhiko Uehara, Masahiro "Ika Chan" Ikariko, Keroppi Inoue, Tomoya Tomita, Nobuyuki Akena, Masae Nakashima, Saiko Miki