Pro Mahjong Kiwame 3 (Super Nintendo)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Athena Logo 0:03 Kazuo Oikawa, Tsugutoshi Goto, Koichi Ishibashi, Aka Ishibashi, Akiyoshi Saito
  2 Opening 1:15 Kazuo Oikawa, Tsugutoshi Goto, Koichi Ishibashi, Aka Ishibashi, Akiyoshi Saito
  3 File Select 0:45 Kazuo Oikawa, Tsugutoshi Goto, Koichi Ishibashi, Aka Ishibashi, Akiyoshi Saito
  4 Challenge Game Introduction 0:15 Kazuo Oikawa, Tsugutoshi Goto, Koichi Ishibashi, Aka Ishibashi, Akiyoshi Saito
  5 Challenge Game Finals 0:27 Kazuo Oikawa, Tsugutoshi Goto, Koichi Ishibashi, Aka Ishibashi, Akiyoshi Saito
  6 Chance Game Introduction 0:46 Kazuo Oikawa, Tsugutoshi Goto, Koichi Ishibashi, Aka Ishibashi, Akiyoshi Saito
  7 Chance Game 1 0:58 Kazuo Oikawa, Tsugutoshi Goto, Koichi Ishibashi, Aka Ishibashi, Akiyoshi Saito
  8 Chance Game 2 0:28 Kazuo Oikawa, Tsugutoshi Goto, Koichi Ishibashi, Aka Ishibashi, Akiyoshi Saito
  9 Challenge Mode 0:29 Kazuo Oikawa, Tsugutoshi Goto, Koichi Ishibashi, Aka Ishibashi, Akiyoshi Saito
  10 Challenge Game Ending 0:22 Kazuo Oikawa, Tsugutoshi Goto, Koichi Ishibashi, Aka Ishibashi, Akiyoshi Saito
  11 Meet Your Challenger 0:28 Kazuo Oikawa, Tsugutoshi Goto, Koichi Ishibashi, Aka Ishibashi, Akiyoshi Saito
  12 Expert Challenge Ending 2:53 Kazuo Oikawa, Tsugutoshi Goto, Koichi Ishibashi, Aka Ishibashi, Akiyoshi Saito
  13 Deciding the Disqualified 1:00 Kazuo Oikawa, Tsugutoshi Goto, Koichi Ishibashi, Aka Ishibashi, Akiyoshi Saito
  14 Start Game 0:08 Kazuo Oikawa, Tsugutoshi Goto, Koichi Ishibashi, Aka Ishibashi, Akiyoshi Saito
  15 Normal Game 1 1:30 Kazuo Oikawa, Tsugutoshi Goto, Koichi Ishibashi, Aka Ishibashi, Akiyoshi Saito
  16 Challenge Game 1 1:23 Kazuo Oikawa, Tsugutoshi Goto, Koichi Ishibashi, Aka Ishibashi, Akiyoshi Saito
  17 Normal Game 2 2:10 Kazuo Oikawa, Tsugutoshi Goto, Koichi Ishibashi, Aka Ishibashi, Akiyoshi Saito
  18 Challenge Game 2 2:00 Kazuo Oikawa, Tsugutoshi Goto, Koichi Ishibashi, Aka Ishibashi, Akiyoshi Saito
  19 Normal Game 3 1:55 Kazuo Oikawa, Tsugutoshi Goto, Koichi Ishibashi, Aka Ishibashi, Akiyoshi Saito
  20 Challenge Game 3 1:46 Kazuo Oikawa, Tsugutoshi Goto, Koichi Ishibashi, Aka Ishibashi, Akiyoshi Saito
  21 Round Results 1 0:18 Kazuo Oikawa, Tsugutoshi Goto, Koichi Ishibashi, Aka Ishibashi, Akiyoshi Saito
  22 Round Results 2 0:08 Kazuo Oikawa, Tsugutoshi Goto, Koichi Ishibashi, Aka Ishibashi, Akiyoshi Saito
  23 Round Results 3 0:06 Kazuo Oikawa, Tsugutoshi Goto, Koichi Ishibashi, Aka Ishibashi, Akiyoshi Saito
  24 Game Statistics 0:27 Kazuo Oikawa, Tsugutoshi Goto, Koichi Ishibashi, Aka Ishibashi, Akiyoshi Saito
  25 Unused Song 1 0:14 Kazuo Oikawa, Tsugutoshi Goto, Koichi Ishibashi, Aka Ishibashi, Akiyoshi Saito
  26 Unused Song 2 0:15 Kazuo Oikawa, Tsugutoshi Goto, Koichi Ishibashi, Aka Ishibashi, Akiyoshi Saito
  27 Unused Song 3 0:14 Kazuo Oikawa, Tsugutoshi Goto, Koichi Ishibashi, Aka Ishibashi, Akiyoshi Saito
  28 Unused Song 4 3:39 Kazuo Oikawa, Tsugutoshi Goto, Koichi Ishibashi, Aka Ishibashi, Akiyoshi Saito
  29 Unused Song 5 0:36 Kazuo Oikawa, Tsugutoshi Goto, Koichi Ishibashi, Aka Ishibashi, Akiyoshi Saito
  30 Pause Jingle 0:01 Kazuo Oikawa, Tsugutoshi Goto, Koichi Ishibashi, Aka Ishibashi, Akiyoshi Saito
  31 Chance Game Correct 0:01 Kazuo Oikawa, Tsugutoshi Goto, Koichi Ishibashi, Aka Ishibashi, Akiyoshi Saito
  32 Chance Game Incorrect 0:01 Kazuo Oikawa, Tsugutoshi Goto, Koichi Ishibashi, Aka Ishibashi, Akiyoshi Saito
  33 "Thunbia-e-mon!" 0:02 Kazuo Oikawa, Tsugutoshi Goto, Koichi Ishibashi, Aka Ishibashi, Akiyoshi Saito
  34 "Neets!" 0:01 Kazuo Oikawa, Tsugutoshi Goto, Koichi Ishibashi, Aka Ishibashi, Akiyoshi Saito