Pro Mahjong Kiwame 2 (Super Nintendo)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Opening 1:28 Tsugutoshi Goto, Akiyoshi Saito, Aka Ishibashi
  2 File Select 0:25 Tsugutoshi Goto, Akiyoshi Saito, Aka Ishibashi
  3 Challenge Game 0:50 Tsugutoshi Goto, Akiyoshi Saito, Aka Ishibashi
  4 Normal Game 0:31 Tsugutoshi Goto, Akiyoshi Saito, Aka Ishibashi
  5 Character Select 0:52 Tsugutoshi Goto, Akiyoshi Saito, Aka Ishibashi
  6 Chance Game Setup 0:17 Tsugutoshi Goto, Akiyoshi Saito, Aka Ishibashi
  7 Chance Game 0:49 Tsugutoshi Goto, Akiyoshi Saito, Aka Ishibashi
  8 Statistics 0:55 Tsugutoshi Goto, Akiyoshi Saito, Aka Ishibashi
  9 Deciding the Disqualified 0:30 Tsugutoshi Goto, Akiyoshi Saito, Aka Ishibashi
  10 Game Start 0:08 Tsugutoshi Goto, Akiyoshi Saito, Aka Ishibashi
  11 Playing a Game of Mahjong 1:45 Tsugutoshi Goto, Akiyoshi Saito, Aka Ishibashi
  12 Round Results 1 0:19 Tsugutoshi Goto, Akiyoshi Saito, Aka Ishibashi
  13 Round Results 2 0:08 Tsugutoshi Goto, Akiyoshi Saito, Aka Ishibashi
  14 Round Results 3 0:06 Tsugutoshi Goto, Akiyoshi Saito, Aka Ishibashi
  15 Next Challenger 0:04 Tsugutoshi Goto, Akiyoshi Saito, Aka Ishibashi
  16 Challenge Game Finals 0:29 Tsugutoshi Goto, Akiyoshi Saito, Aka Ishibashi
  17 Challenge Game Complete 1:09 Tsugutoshi Goto, Akiyoshi Saito, Aka Ishibashi
  18 Challenge Game Fail 0:35 Tsugutoshi Goto, Akiyoshi Saito, Aka Ishibashi
  19 Unused Song 0:20 Tsugutoshi Goto, Akiyoshi Saito, Aka Ishibashi
  20 Select Jingle 0:01 Tsugutoshi Goto, Akiyoshi Saito, Aka Ishibashi
  21 Chance Game Correct 0:01 Tsugutoshi Goto, Akiyoshi Saito, Aka Ishibashi
  22 Chance Game Incorrect 0:01 Tsugutoshi Goto, Akiyoshi Saito, Aka Ishibashi
  23 "Hun-si-kont-loonght-tsumo-neets!" (Male) 0:06 Tsugutoshi Goto, Akiyoshi Saito, Aka Ishibashi
  24 "Hun-si-kont-loonght-tsumo-neets!" (Female) 0:06 Tsugutoshi Goto, Akiyoshi Saito, Aka Ishibashi
  25 "Hun!" (Male) 0:01 Tsugutoshi Goto, Akiyoshi Saito, Aka Ishibashi
  26 "Si!" (Male) 0:01 Tsugutoshi Goto, Akiyoshi Saito, Aka Ishibashi
  27 "Kont!" (Male) 0:01 Tsugutoshi Goto, Akiyoshi Saito, Aka Ishibashi
  28 "Loonght!" (Male) 0:01 Tsugutoshi Goto, Akiyoshi Saito, Aka Ishibashi
  29 "Tsumo!" (Male) 0:01 Tsugutoshi Goto, Akiyoshi Saito, Aka Ishibashi
  30 "Neets!" (Male) 0:01 Tsugutoshi Goto, Akiyoshi Saito, Aka Ishibashi
  31 "Hun!" (Female) 0:01 Tsugutoshi Goto, Akiyoshi Saito, Aka Ishibashi
  32 "Si!" (Female) 0:01 Tsugutoshi Goto, Akiyoshi Saito, Aka Ishibashi
  33 "Kont!" (Female) 0:01 Tsugutoshi Goto, Akiyoshi Saito, Aka Ishibashi
  34 "Tsumo!" (Female) 0:01 Tsugutoshi Goto, Akiyoshi Saito, Aka Ishibashi
  35 "Loonght!" (Female) 0:01 Tsugutoshi Goto, Akiyoshi Saito, Aka Ishibashi
  36 "Neets!" (Female) 0:01 Tsugutoshi Goto, Akiyoshi Saito, Aka Ishibashi