Pachinko Maruhi Hisshouhou (Super Nintendo)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Title 2:16 Tenpei Sato, Tatsuya Sato
  2 Pachinko Stand Select 2:27 Tenpei Sato, Tatsuya Sato
  3 Pachinko Stand Playing 0:11 Tenpei Sato, Tatsuya Sato
  4 Strike Stop 0:05 Tenpei Sato, Tatsuya Sato
  5 Cast Roll 0:49 Tenpei Sato, Tatsuya Sato
  6 Staff Roll 1:55 Tenpei Sato, Tatsuya Sato
  7 VS Mode Select 1:57 Tenpei Sato, Tatsuya Sato
  8 Battle Start 0:08 Tenpei Sato, Tatsuya Sato
  9 Select 0:01 Tenpei Sato, Tatsuya Sato
  10 Decision 0:01 Tenpei Sato, Tatsuya Sato
  11 Password Erorr 0:01 Tenpei Sato, Tatsuya Sato
  12 Ball Plus 0:01 Tenpei Sato, Tatsuya Sato
  13 Yakyuken - Reel Start 0:08 Tenpei Sato, Tatsuya Sato
  14 Yakyuken - Reach 0:02 Tenpei Sato, Tatsuya Sato
  15 Yakyuken - Coming Off 0:01 Tenpei Sato, Tatsuya Sato
  16 Yakyuken - Hit 0:05 Tenpei Sato, Tatsuya Sato
  17 Yakyuken - Hit Round 1 from 9 0:14 Tenpei Sato, Tatsuya Sato
  18 Yakyuken - V Zone In 0:02 Tenpei Sato, Tatsuya Sato
  19 Yakyuken - Hit Round 10 from 15 0:14 Tenpei Sato, Tatsuya Sato
  20 Yakyuken - Hit Round 16 0:14 Tenpei Sato, Tatsuya Sato
  21 Bravo Kinc Tam - Reel Start 0:02 Tenpei Sato, Tatsuya Sato
  22 Bravo Kinc Tam - Reel Stop 0:01 Tenpei Sato, Tatsuya Sato
  23 Bravo Kinc Tam - Coming Off 0:01 Tenpei Sato, Tatsuya Sato
  24 Bravo Kinc Tam - Reach 0:02 Tenpei Sato, Tatsuya Sato
  25 Bravo Kinc Tam - Hit 0:02 Tenpei Sato, Tatsuya Sato
  26 Bravo Kinc Tam - V Zone In 0:02 Tenpei Sato, Tatsuya Sato
  27 Bravo Kinc Tam - Hit Round 16 0:18 Tenpei Sato, Tatsuya Sato
  28 Tanokichikun 2 - Chacker In 0:04 Tenpei Sato, Tatsuya Sato
  29 Tanokichikun 2 - Chacker In 2 0:06 Tenpei Sato, Tatsuya Sato
  30 Tanokichikun 2 - V Pocket In 0:01 Tenpei Sato, Tatsuya Sato
  31 Tanokichikun 2 - Hit Jingle 0:02 Tenpei Sato, Tatsuya Sato
  32 Tanokichikun 2 - Hit 0:12 Tenpei Sato, Tatsuya Sato
  33 Araddin - Number Checker In 0:01 Tenpei Sato, Tatsuya Sato
  34 Araddin - Center Open 0:05 Tenpei Sato, Tatsuya Sato
  35 Araddin - Hit 0:28 Tenpei Sato, Tatsuya Sato
  36 Araddin - V Zone Open 0:02 Tenpei Sato, Tatsuya Sato
  37 VS Mode Main Theme 0:35 Tenpei Sato, Tatsuya Sato
  38 VS Mode - Number Checker In 0:01 Tenpei Sato, Tatsuya Sato
  39 VS Mode - Attack 1 0:01 Tenpei Sato, Tatsuya Sato
  40 VS Mode - Attack 2 0:01 Tenpei Sato, Tatsuya Sato
  41 VS Mode - Attack 3 0:01 Tenpei Sato, Tatsuya Sato
  42 VS Mode - Damage 1 0:01 Tenpei Sato, Tatsuya Sato
  43 VS Mode - Damage 2 0:01 Tenpei Sato, Tatsuya Sato
  44 VS Mode - Damage 3 0:01 Tenpei Sato, Tatsuya Sato