Pikiinya! (Super Nintendo)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Opening 1:17 Satoshi Kadokura, Katsuhiro Hatano, Cube, Tomohiro Endo, Hiroshi Iizuka, Hiroo Tengenji
  2 Game Select 0:13 Satoshi Kadokura, Katsuhiro Hatano, Cube, Tomohiro Endo, Hiroshi Iizuka, Hiroo Tengenji
  3 How to Play 0:24 Satoshi Kadokura, Katsuhiro Hatano, Cube, Tomohiro Endo, Hiroshi Iizuka, Hiroo Tengenji
  4 Stage Start 1:46 Satoshi Kadokura, Katsuhiro Hatano, Cube, Tomohiro Endo, Hiroshi Iizuka, Hiroo Tengenji
  5 Endless 1:20 Satoshi Kadokura, Katsuhiro Hatano, Cube, Tomohiro Endo, Hiroshi Iizuka, Hiroo Tengenji
  6 Endurance Race 1:43 Satoshi Kadokura, Katsuhiro Hatano, Cube, Tomohiro Endo, Hiroshi Iizuka, Hiroo Tengenji
  7 Death Match of Andes 1:48 Satoshi Kadokura, Katsuhiro Hatano, Cube, Tomohiro Endo, Hiroshi Iizuka, Hiroo Tengenji
  8 Final Battle 1:47 Satoshi Kadokura, Katsuhiro Hatano, Cube, Tomohiro Endo, Hiroshi Iizuka, Hiroo Tengenji
  9 Lose 0:17 Satoshi Kadokura, Katsuhiro Hatano, Cube, Tomohiro Endo, Hiroshi Iizuka, Hiroo Tengenji
  10 Win 0:53 Satoshi Kadokura, Katsuhiro Hatano, Cube, Tomohiro Endo, Hiroshi Iizuka, Hiroo Tengenji
  11 Ending 3:05 Satoshi Kadokura, Katsuhiro Hatano, Cube, Tomohiro Endo, Hiroshi Iizuka, Hiroo Tengenji
  12 Time Attack 1:43 Satoshi Kadokura, Katsuhiro Hatano, Cube, Tomohiro Endo, Hiroshi Iizuka, Hiroo Tengenji
  13 Stage Creator 1:01 Satoshi Kadokura, Katsuhiro Hatano, Cube, Tomohiro Endo, Hiroshi Iizuka, Hiroo Tengenji
  14 Versus Survival 2:29 Satoshi Kadokura, Katsuhiro Hatano, Cube, Tomohiro Endo, Hiroshi Iizuka, Hiroo Tengenji
  15 Player Data 1:38 Satoshi Kadokura, Katsuhiro Hatano, Cube, Tomohiro Endo, Hiroshi Iizuka, Hiroo Tengenji
  16 Stage Clear 0:02 Satoshi Kadokura, Katsuhiro Hatano, Cube, Tomohiro Endo, Hiroshi Iizuka, Hiroo Tengenji
  17 High Score 0:01 Satoshi Kadokura, Katsuhiro Hatano, Cube, Tomohiro Endo, Hiroshi Iizuka, Hiroo Tengenji
  18 Retire 0:02 Satoshi Kadokura, Katsuhiro Hatano, Cube, Tomohiro Endo, Hiroshi Iizuka, Hiroo Tengenji
  19 1 Lap 0:01 Satoshi Kadokura, Katsuhiro Hatano, Cube, Tomohiro Endo, Hiroshi Iizuka, Hiroo Tengenji
  20 Goal 0:02 Satoshi Kadokura, Katsuhiro Hatano, Cube, Tomohiro Endo, Hiroshi Iizuka, Hiroo Tengenji
  21 Collect 0:48 Satoshi Kadokura, Katsuhiro Hatano, Cube, Tomohiro Endo, Hiroshi Iizuka, Hiroo Tengenji
  22 Defrost 0:48 Satoshi Kadokura, Katsuhiro Hatano, Cube, Tomohiro Endo, Hiroshi Iizuka, Hiroo Tengenji
  23 Uro's Seed 0:48 Satoshi Kadokura, Katsuhiro Hatano, Cube, Tomohiro Endo, Hiroshi Iizuka, Hiroo Tengenji
  24 Delete Uro's Seed 0:48 Satoshi Kadokura, Katsuhiro Hatano, Cube, Tomohiro Endo, Hiroshi Iizuka, Hiroo Tengenji
  25 "Pikiinya!" 0:01 Maki Yagita
  26 "Pigiyapapogi!" 0:02 Maki Yagita
  27 "Paron!" 0:01 Maki Yagita
  28 "Puru!" 0:01 Maki Yagita
  29 "Piki!" 0:01 Maki Yagita
  30 "Pikipikii!" 0:01 Maki Yagita
  31 "Pikipikipikii!" 0:01 Maki Yagita
  32 "Chau?" 0:01 Maki Yagita
  33 "Hyaan!" 0:01 Maki Yagita
  34 "Kururukkuu!" 0:01 Maki Yagita
  35 "Uwao!" 0:01 Maki Yagita