Ozumou Tamashii (Super Nintendo)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Hyoushigi 0:13 Katsuhiro Hayashi, Kenji Sugai
  2 Select Player 1:24 Katsuhiro Hayashi, Kenji Sugai
  3 Try to Take Down 20 Men! 1:24 Katsuhiro Hayashi, Kenji Sugai
  4 Fail 0:04 Katsuhiro Hayashi, Kenji Sugai
  5 Succeed 0:04 Katsuhiro Hayashi, Kenji Sugai
  6 Challenge Leader 0:59 Katsuhiro Hayashi, Kenji Sugai
  7 Let's Sumo Wrestle! 1:44 Katsuhiro Hayashi, Kenji Sugai
  8 A Parade in Their Honor 2:08 Katsuhiro Hayashi, Kenji Sugai
  9 Current Season 0:31 Katsuhiro Hayashi, Kenji Sugai
  10 Today's Results 0:32 Katsuhiro Hayashi, Kenji Sugai
  11 Sumo Wrestle to Victory! 0:49 Katsuhiro Hayashi, Kenji Sugai
  12 A Powerful Opponent 1:23 Katsuhiro Hayashi, Kenji Sugai
  13 Another Powerful Opponent!! 1:23 Katsuhiro Hayashi, Kenji Sugai
  14 Promotion 0:06 Katsuhiro Hayashi, Kenji Sugai
  15 Staff Roll 1:36 Katsuhiro Hayashi, Kenji Sugai