Natsuki Crisis Battle (Super Nintendo)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Natsuki Crisis 0:18 Sabakuma Yuki, Tomo Chan, AKP
  2 Your Selection 1:50 Sabakuma Yuki, Tomo Chan, AKP
  3 Clash 0:04 Sabakuma Yuki, Tomo Chan, AKP
  4 A Lady-Killer 1:27 Sabakuma Yuki, Tomo Chan, AKP
  5 Hondo 2:20 Sabakuma Yuki, Tomo Chan, AKP
  6 A Newcomer 0:33 Sabakuma Yuki, Tomo Chan, AKP
  7 Rina 1:56 Sabakuma Yuki, Tomo Chan, AKP
  8 A One-Sided Love 0:18 Sabakuma Yuki, Tomo Chan, AKP
  9 Endo 3:49 Sabakuma Yuki, Tomo Chan, AKP
  10 A Bloody Mistress 0:33 Sabakuma Yuki, Tomo Chan, AKP
  11 Kandori 1:34 Sabakuma Yuki, Tomo Chan, AKP
  12 Practice 1:03 Sabakuma Yuki, Tomo Chan, AKP
  13 A Rough Neck 0:36 Sabakuma Yuki, Tomo Chan, AKP
  14 Bigaro 2:07 Sabakuma Yuki, Tomo Chan, AKP
  15 A Monomaniac 0:51 Sabakuma Yuki, Tomo Chan, AKP
  16 Tsuguo 1:49 Sabakuma Yuki, Tomo Chan, AKP
  17 A Grand Sensei 0:32 Sabakuma Yuki, Tomo Chan, AKP
  18 Yanagisawa 2:38 Sabakuma Yuki, Tomo Chan, AKP
  19 A Charming Girl 0:15 Sabakuma Yuki, Tomo Chan, AKP
  20 Natsuki 2:30 Sabakuma Yuki, Tomo Chan, AKP
  21 An Intruder 0:02 Sabakuma Yuki, Tomo Chan, AKP
  22 An Ultimate Fight 0:45 Sabakuma Yuki, Tomo Chan, AKP
  23 Ending 1:30 Sabakuma Yuki, Tomo Chan, AKP
  24 Hyaku Mode Ending 1:11 Sabakuma Yuki, Tomo Chan, AKP
  25 Staff Roll 1:48 Sabakuma Yuki, Tomo Chan, AKP
  26 Count Down 0:13 Sabakuma Yuki, Tomo Chan, AKP
  27 Game Over 0:06 Sabakuma Yuki, Tomo Chan, AKP