Nobunaga no Yabou Tenshouki (Super Nintendo)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Overture 0:52 Yoko Kanno
  2 Menu 0:45 Yoko Kanno
  3 Theme 1 2:39 Yoko Kanno
  4 Theme 2 1:07 Yoko Kanno
  5 Theme 3 3:41 Yoko Kanno
  6 Theme 4 4:42 Yoko Kanno
  7 Theme 5 0:33 Yoko Kanno
  8 Theme 6 5:12 Yoko Kanno
  9 Theme 7 3:26 Yoko Kanno
  10 Theme 8 0:55 Yoko Kanno
  11 Theme 9 0:55 Yoko Kanno
  12 Theme 10 1:37 Yoko Kanno
  13 Diplomacy 0:51 Yoko Kanno
  14 Prewar and Postwar 1:09 Yoko Kanno
  15 War 1 2:39 Yoko Kanno
  16 War 2 2:50 Yoko Kanno
  17 War 3 2:19 Yoko Kanno
  18 War 4 1:08 Yoko Kanno
  19 War 5 2:07 Yoko Kanno
  20 War 6 2:00 Yoko Kanno
  21 5 Days Left to the End of a war 2:29 Yoko Kanno
  22 Victory 0:13 Yoko Kanno
  23 Defeated 0:12 Yoko Kanno
  24 Instruction 0:42 Yoko Kanno
  25 Tournament Opening 0:24 Yoko Kanno
  26 Tournament 1:36 Yoko Kanno
  27 Rebellion 0:55 Yoko Kanno
  28 Unification 0:12 Yoko Kanno
  29 Ending 2:12 Yoko Kanno
  30 Mourning 1:22 Yoko Kanno