Mario Paint (Super Nintendo)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Mario Paint 2:01 Hirokazu Tanaka, Ryoji Yoshitomi, Kazumi Totaka
  2 Mario Paint (Distorted) 2:00 Hirokazu Tanaka, Ryoji Yoshitomi, Kazumi Totaka
  3 Mario Paint (Wobble) 2:00 Hirokazu Tanaka, Ryoji Yoshitomi, Kazumi Totaka
  4 Mario Paint (Yoshi) 2:00 Hirokazu Tanaka, Ryoji Yoshitomi, Kazumi Totaka
  5 Opening Credits 2:01 Hirokazu Tanaka, Ryoji Yoshitomi, Kazumi Totaka
  6 Rainbow Paintbrush 3:52 Hirokazu Tanaka, Ryoji Yoshitomi, Kazumi Totaka
  7 Flower Garden 0:43 Hirokazu Tanaka, Ryoji Yoshitomi, Kazumi Totaka
  8 Falling Star 0:54 Hirokazu Tanaka, Ryoji Yoshitomi, Kazumi Totaka
  9 Explosion 0:33 Hirokazu Tanaka, Ryoji Yoshitomi, Kazumi Totaka
  10 Explosion (Distorted) 0:33 Hirokazu Tanaka, Ryoji Yoshitomi, Kazumi Totaka
  11 Explosion (Wobble) 0:33 Hirokazu Tanaka, Ryoji Yoshitomi, Kazumi Totaka
  12 Explosion (Yoshi) 0:33 Hirokazu Tanaka, Ryoji Yoshitomi, Kazumi Totaka
  13 Cheering 0:09 Hirokazu Tanaka, Ryoji Yoshitomi, Kazumi Totaka
  14 Fan Chant 0:09 Hirokazu Tanaka, Ryoji Yoshitomi, Kazumi Totaka
  15 Creative Exercise 1:45 Hirokazu Tanaka, Ryoji Yoshitomi, Kazumi Totaka
  16 Monkey Song 2:54 Hirokazu Tanaka, Ryoji Yoshitomi, Kazumi Totaka
  17 Mysterious 3:20 Hirokazu Tanaka, Ryoji Yoshitomi, Kazumi Totaka
  18 Special Stamps 0:54 Hirokazu Tanaka, Ryoji Yoshitomi, Kazumi Totaka
  19 Data Robot 1:05 Hirokazu Tanaka, Ryoji Yoshitomi, Kazumi Totaka
  20 Start Fanfare 0:01 Hirokazu Tanaka, Ryoji Yoshitomi, Kazumi Totaka
  21 Flyswatter ~ Level 1 2:42 Hirokazu Tanaka, Ryoji Yoshitomi, Kazumi Totaka
  22 Flyswatter ~ Level 2 1:44 Hirokazu Tanaka, Ryoji Yoshitomi, Kazumi Totaka
  23 Flyswatter ~ Level 3 1:05 Hirokazu Tanaka, Ryoji Yoshitomi, Kazumi Totaka
  24 Big Robo Bug 1:35 Hirokazu Tanaka, Ryoji Yoshitomi, Kazumi Totaka
  25 Beat the Big Bug! 0:06 Hirokazu Tanaka, Ryoji Yoshitomi, Kazumi Totaka
  26 Beat the Big Bug! (Final) 0:06 Hirokazu Tanaka, Ryoji Yoshitomi, Kazumi Totaka
  27 Master Exterminator 0:09 Hirokazu Tanaka, Ryoji Yoshitomi, Kazumi Totaka
  28 Beaten by Bugs 0:06 Hirokazu Tanaka, Ryoji Yoshitomi, Kazumi Totaka
  29 Erase (Clear) 0:01 Hirokazu Tanaka, Ryoji Yoshitomi, Kazumi Totaka
  30 Erase (Color Fade) 0:03 Hirokazu Tanaka, Ryoji Yoshitomi, Kazumi Totaka
  31 Erase (Static) 0:14 Hirokazu Tanaka, Ryoji Yoshitomi, Kazumi Totaka
  32 Erase (Blocks) 0:09 Hirokazu Tanaka, Ryoji Yoshitomi, Kazumi Totaka
  33 Erase (Lines) 0:09 Hirokazu Tanaka, Ryoji Yoshitomi, Kazumi Totaka
  34 Erase (Fade Out) 0:02 Hirokazu Tanaka, Ryoji Yoshitomi, Kazumi Totaka
  35 Erase (Zoom In) 0:02 Hirokazu Tanaka, Ryoji Yoshitomi, Kazumi Totaka
  36 Erase (Split Screen) 0:05 Hirokazu Tanaka, Ryoji Yoshitomi, Kazumi Totaka
  37 Erase (Rocket) 0:04 Hirokazu Tanaka, Ryoji Yoshitomi, Kazumi Totaka