Monopoly 2 (Super Nintendo)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Title 1:56 Yasutsuna Sasaki
  2 Menu 1:20 Yasutsuna Sasaki
  3 Message 1:12 Yasutsuna Sasaki
  4 Hotel 1:46 Yasutsuna Sasaki
  5 Rooms 0:10 Yasutsuna Sasaki
  6 Rule and History 1:30 Yasutsuna Sasaki
  7 Score Room 1:11 Yasutsuna Sasaki
  8 Primary Matches 1:45 Yasutsuna Sasaki
  9 Trading 0:24 Yasutsuna Sasaki
  10 Congratulations 0:05 Yasutsuna Sasaki
  11 Final Matches 2:00 Yasutsuna Sasaki
  12 Casino 1:00 Yasutsuna Sasaki
  13 Eight Cocktails 0:55 Yasutsuna Sasaki
  14 Slot Machine 1:38 Yasutsuna Sasaki
  15 Boardwalk Cup 0:21 Yasutsuna Sasaki
  16 Boardwalk Cup Final 1:20 Yasutsuna Sasaki
  17 Grand Championship 0:27 Yasutsuna Sasaki
  18 Staff Roll 1:30 Yasutsuna Sasaki
  19 Bankruptcy 0:01 Yasutsuna Sasaki
  20 Cups 0:13 Yasutsuna Sasaki
  21 Monopoly 0:03 Yasutsuna Sasaki
  22 Trading Breakdown 0:02 Yasutsuna Sasaki
  23 Trading Succeeded 0:03 Yasutsuna Sasaki