Mega Man Soccer (Super Nintendo)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Title Screen 1:14 Toshio Okamoto, Kenichi Tomizawa, Norihiko Togashi
  2 Sports News 1:12 Toshio Okamoto, Kenichi Tomizawa, Norihiko Togashi
  3 Danger 0:54 Toshio Okamoto, Kenichi Tomizawa, Norihiko Togashi
  4 Let's Go! 0:08 Toshio Okamoto, Kenichi Tomizawa, Norihiko Togashi
  5 Formation Select 0:21 Toshio Okamoto, Kenichi Tomizawa, Norihiko Togashi
  6 Field Select 0:20 Toshio Okamoto, Kenichi Tomizawa, Norihiko Togashi
  7 Megaman 1:56 Toshio Okamoto, Kenichi Tomizawa, Norihiko Togashi
  8 Skullman 1:58 Toshio Okamoto, Kenichi Tomizawa, Norihiko Togashi
  9 Cutman 2:11 Toshio Okamoto, Kenichi Tomizawa, Norihiko Togashi
  10 Woodman 2:01 Toshio Okamoto, Kenichi Tomizawa, Norihiko Togashi
  11 Elecman 1:51 Toshio Okamoto, Kenichi Tomizawa, Norihiko Togashi
  12 Pharaohman 1:58 Toshio Okamoto, Kenichi Tomizawa, Norihiko Togashi
  13 Fireman 2:34 Toshio Okamoto, Kenichi Tomizawa, Norihiko Togashi
  14 Needleman 2:04 Toshio Okamoto, Kenichi Tomizawa, Norihiko Togashi
  15 Dustman 1:43 Toshio Okamoto, Kenichi Tomizawa, Norihiko Togashi
  16 Enker 2:00 Toshio Okamoto, Kenichi Tomizawa, Norihiko Togashi
  17 Protoman's Whistle (Short) 0:04 Toshio Okamoto, Kenichi Tomizawa, Norihiko Togashi
  18 Protoman's Whistle (Long) 0:14 Toshio Okamoto, Kenichi Tomizawa, Norihiko Togashi
  19 Protoman 1:50 Toshio Okamoto, Kenichi Tomizawa, Norihiko Togashi
  20 Castle Intro 0:08 Toshio Okamoto, Kenichi Tomizawa, Norihiko Togashi
  21 Dr. Wily 2:12 Toshio Okamoto, Kenichi Tomizawa, Norihiko Togashi
  22 Goal 0:03 Toshio Okamoto, Kenichi Tomizawa, Norihiko Togashi
  23 Ending 1:58 Toshio Okamoto, Kenichi Tomizawa, Norihiko Togashi
  24 Cast Roll 1:43 Toshio Okamoto, Kenichi Tomizawa, Norihiko Togashi
  25 Game Over 0:12 Toshio Okamoto, Kenichi Tomizawa, Norihiko Togashi
  26 Password Screen 0:23 Toshio Okamoto, Kenichi Tomizawa, Norihiko Togashi
  27 Capcom Logo 0:04 Toshio Okamoto, Kenichi Tomizawa, Norihiko Togashi