Akumajou Densetsu (Nintendo NES)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Prelude (Intro) 1:42 Yoshinori Sasaki,Jun Funahashi,Y.Morimoto
  2 Prayer (Opening) 0:10 Yoshinori Sasaki,Jun Funahashi,Y.Morimoto
  3 Beginning (Block-1) 1:29 Yoshinori Sasaki,Jun Funahashi,Y.Morimoto
  4 Boss Fight (Boss) 1:03 Yoshinori Sasaki,Jun Funahashi,Y.Morimoto
  5 Stage Clear 0:04 Yoshinori Sasaki,Jun Funahashi,Y.Morimoto
  6 Destiny (Path Selection) 0:14 Yoshinori Sasaki,Jun Funahashi,Y.Morimoto
  7 Clockwork (Block-2) 1:25 Yoshinori Sasaki,Jun Funahashi,Y.Morimoto
  8 Mad Forest (Block-3) 1:29 Yoshinori Sasaki,Jun Funahashi,Y.Morimoto
  9 Anxiety (Block-4) 1:02 Yoshinori Sasaki,Jun Funahashi,Y.Morimoto
  10 Rising (Block-5) 0:50 Yoshinori Sasaki,Jun Funahashi,Y.Morimoto
  11 Stream (Block-6) 1:14 Yoshinori Sasaki,Jun Funahashi,Y.Morimoto
  12 Dead Beat (Block-4) 1:29 Yoshinori Sasaki,Jun Funahashi,Y.Morimoto
  13 Nightmare (Block-5) 1:29 Yoshinori Sasaki,Jun Funahashi,Y.Morimoto
  14 Aquarius (Block-6) 1:22 Yoshinori Sasaki,Jun Funahashi,Y.Morimoto
  15 Demon Seed (Block-6) 1:21 Yoshinori Sasaki,Jun Funahashi,Y.Morimoto
  16 Deja Vu (Vampire Killer) (Block-8) 0:59 Yoshinori Sasaki,Jun Funahashi,Y.Morimoto
  17 Riddle (Block-9) 1:25 Yoshinori Sasaki,Jun Funahashi,Y.Morimoto
  18 Pressure (Block-A) 0:14 Yoshinori Sasaki,Jun Funahashi,Y.Morimoto
  19 Overture (Dracula's Room) 0:57 Yoshinori Sasaki,Jun Funahashi,Y.Morimoto
  20 Big Battle 1 (Dracula's 2nd Form) 0:37 Yoshinori Sasaki,Jun Funahashi,Y.Morimoto
  21 Big Battle 2 (Dracula's 3rd Form) 0:32 Yoshinori Sasaki,Jun Funahashi,Y.Morimoto
  22 All Clear 0:08 Yoshinori Sasaki,Jun Funahashi,Y.Morimoto
  23 Encounter (Spirit Meeting) 0:25 Yoshinori Sasaki,Jun Funahashi,Y.Morimoto
  24 Epitaph (Password) 0:42 Yoshinori Sasaki,Jun Funahashi,Y.Morimoto
  25 Evergreen (Ending) 1:05 Yoshinori Sasaki,Jun Funahashi,Y.Morimoto
  26 Flashback (Staff Roll) 1:11 Yoshinori Sasaki,Jun Funahashi,Y.Morimoto
  27 Player Lose a Life 0:02 Yoshinori Sasaki,Jun Funahashi,Y.Morimoto
  28 Game Over 0:07 Yoshinori Sasaki,Jun Funahashi,Y.Morimoto